Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Pozvánky na akce

LINHARTOVA NADACE

Linhartova-nadace

Linhartova nadace byla založena v roce 1987 a jejím posláním je vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet názorové, společenské a umělecké vyjádření současné generace. Nadace svými projekty vytváří prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí a zpřístupňuje umění široké veřejnosti. Kromě podpory umělců samotných se nadace zaměřuje i na podporu začínajících pracovníků v kultuře a rozvoj arts managementu a oborů příbuzných. V roce 1992 iniciovala vznik dnes již legendárního klubu Roxy a později také Experimentálního prostoru NoD a Komunikačního prostoru Školská 28.

Výstava / 22. 1. – 31. 1. 2022

V 90. letech byla zastavena těžba uhlí ve velkolomu Chabařovice. Autor dokumentuje proces  likvidace rypadla, stroje vysokého přes 53 metrů a vážícího 3800 tun, jehož rozpalování zabralo  téměř celý rok 2000. V prostoru zaniklých obcí Český Újezd, Hrbovice, Lochočice, Otovice,  Tuchomyšl, Vyklice, Žichlice a východní částí Chabařovic se dnes nacházejí rekultivované  výsypky a rekreační jezero Milada. 

rypadloIbra Ibrahimovič – „Likvidace rypadla KU 800“

In the 1990s, coal mining at the Chabařovice quarry was stopped. The author documents the  process of liquidation of an excavator, a machine over 53 meters high and weighing 3800 tons,  which took off almost the whole of 2000. In the area of the extinct villages of Český Újezd,  Hrbovice, Lochočice, Otovice, Tuchomyšl, Vyklice, Žichlice and eastern part of Chabařovice  there are reclaimed dumps and the recreational lake Milada nowadays. 

Gabriela BK – „You Are Here“ (book)

Kniha „You Are Here“ je 100 stránkovou kumulací životních lekcí z období pandemie, pokračováním započaté spolupráce, kterou je třeba dále prozkoumat v nadcházející sezóně,  ať už ve městě nebo v další izolaci na venkově. Může být použita jako vodítko pro komunity,  které se teprve tvoří, nebo již existující, hledající směr. Může to být váš průvodce  permakulturním zahradnictvím, recept, manuál pro hmatatelná řešení, pro život a péči v  komunitě, pro pěstování vlastního jídla a pro pochopení některých systémů přírody. 

The book “You Are Here” is a 100- page cumulation of lessons from pandemic time, a  continuation of a begun collaboration, to be explored further in the changing season to come,  be it in the city or in further isolation of the countryside. It can be used as a guide for  communities about to be formed, or already existing ones, searching for direction. It can be  your permaculture gardening guide, recipe, manual for tangible solutions, for living and caring  in a community, for growing your own food, and for understanding some systems of nature). 

Anna Pavel – Screen Prints

Umělkyně se věnuje tématu ženskosti a ženám v historii tvorby pigmentů a barvení látek.  Tímto způsobem kombinuje fotografii a alternativní tiskové postupy s přírodními pigmenty,  které sama vyrábí.

The artist addresses the theme of femininity and the female history of pigment creation and  fabric dyeing. In this way, she combines photography and alternative printing processes with  natural pigments produced by the artist. 

Ivana Šestáková – „Taste Waste“ (photo series + magazine)

Taste Waste se zabývá vztahem člověka k přírodě a zahlcováním přirozeného prostředí  odpadem, zejména plastem. Metaforicky zobrazuje umělou krásu, která má v rozporu se  zdravou a přirozenou krásou přírody ničivé následky. 

Taste Waste deals with man’s relationship to nature and the flooding of plastic waste.  Metaphorically depicts artificial beauty, which, contrary to the healthy beauty of nature has  devastating consequences. 

Daniela Jeklová – Photo Series

Fotografický projekt se snaží zachytit napětí vytvořené globálním znečištěním. Umělkyně zkoumá materialitu plastového odpadu v kontrastu s materialitou lidských bytostí. 

The photo project seeks to capture the tension created through global pollution. The artist  explores the materiality of plastic waste in contrast to the materiality of human beings. 

Klára Žantová – Multimedia (video)

Mezidruhová proměna je základním prvkem mnoha mytologií, pohádek, legend, fantasy  příběhů a duchovních filozofií. Toto sci-fi, pohádkové video spojující rostliny, technologie a  lidské tělo je založeno na těchto formách vyprávění. 

The interspecies transformation is an essential element of many mythologies, fairytales,  legends, fantasy stories and spiritual philosophies. This sci-fi, fairytale video connecting plants,  technology, and the human body is based on these forms of narration. 

 

Jakub Hons – „SOS“ (video performance)

SOS je záznam vystoupení ve veřejném prostoru. Popisuje frustraci mladé generace z  klimatických změn. Cílem SOS je vyslat signál společnosti a vládě o pomoc.

SOS is a recording of the performance in public space. This describes the frustration of the  young generation from climate change. SOS aim to send signal to society and the government  for help. 

Jakub Tulinger – Muldimedia Installation (3D video and audio)

Umělec se snaží prozkoumat hranice přirozeného a umělého v přírodě a lesích. Projekt se snaží  odpovědět na otázky typu: Jaký je les? Jak komunikujeme s lesem? Jak ho můžeme zachránit? 

The artist tries to explore the limits of the natural and the artificial in nature and forests. The  project seeks to answer questions such as: What is the forest like? How do we communicate  with the forest? How can we save it? 

Juan Cevallos – Photo Series

Umělec zkoumá problém masové produkce fotografie, která dosáhla úrovně vizuálního  znečištění, zvláště nyní, když se zdá, že obsah fotografií se stal banálnějším než kdy dříve.

The artist explores the problem of the mass production of photography that has reached levels  of visual pollution, especially now that it seems that the content of photographs has become  more banal than ever. 

petr=linhartovanadace.cz

Výstava potrvá: 22. 1. – 31. 1. 2022
Výstava bude otevřena st – ne od 12:30 – 19:30

Podobné příspěvky

ŠÍLENSTVÍ JE STRÁŽ NOCI

Afri

Diana Krall bude koncertovat 3. července tohoto roku v pražském Kongresovém centru.

Šebík

Neobvyklý koncert v Planetáriu: Proletíte se i hvězdokupami!

Jaroslav Hauer