Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Jak to vlastně bylo s Ferdou Mravencem a broukem Pytlíkem? 

Ondrej Sekora kniha

Kdo by z dětství neznal Ferdu Mravence, pana Hlemýždě, pana Cvrčka, Berušku či brouka Pytlíka? Tento kouzelný hmyzí svět a mnohé další stvořil před více než osmdesáti lety významný český spisovatel, kreslíř a ilustrátor Ondřej Sekora.

Ondřej Sekora psal a ilustroval hlavně knihy pro děti. Mezi jeho nejznámější postavičky patří Ferda Mravenec a brouk Pytlík. Jejich příběhy jsou nejen zábavné, ale obsahují zároveň i poučení a z každého plyne mravní ponaučení.

Ondřej Sekora nebyl pouze autorem dětských knih. Věnoval se například i žurnalistice, filmu, divadlu a byl od dětství vášnivým entomologem.

K loňskému stodvacátému výročí narození tohoto velmi oblíbeného autora přichází Tomáš Prokůpek a kolektiv s ojedinělou a ucelenou monografií, která dopodrobna mapuje Sekorův život a dílo. Čtenáři mají také příležitost seznámit se s dosud nepublikovanou Sekorovou výtvarnou tvorbou. Výpravná publikace se svou obrazovou přílohou působí jako umělecké dílo.

Jak to vlastně bylo s Ferdou Mravencem a broukem Pytlíkem? 

Tomáš Prokůpek a kolektiv – Sekora: Mravenčí a jiné práce (anotace)

Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století. Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit. Díky takto široce pojatému záběru, ale i díky přístupu k Sekorovu aktuálně zpracovanému archivu a spolupráci s řadou institucí, jež mají v držení sekorovské fondy, nabízí publikace mnohem komplexnější pohled na Sekorův život a dílo, než byl v případě tohoto domněle dobře známého tvůrce dosud k dispozici. Monografie je provázena bohatým obrazovým materiálem; reprodukce se dočkalo mnoho originálů a artefaktů, které zatím nebyly širší veřejnosti známy, včetně jeho soukromé malířské tvorby a studijních kreseb. Publikace Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce vychází u příležitosti stodvacátého výročí tvůrcova narození a zároveň jako doprovod stejnojmenné výstavy připravené Moravským zemským muzeem v Brně.

Tomáš Prokůpek působí jako vedoucí Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea, specializuje se na dějiny středo a východoevropského komiksu a jeho vazby na karikaturu a ilustraci.

Odpovědní redaktoři Lucie Kořínková a Pavel Kořínek  

Ondřej Sekora

Výstava o Ondřeji Sekorovi probíhá v Brně až do 30.6.2020.

http://www.mzm.cz/aktuality/predstaveni-monografie-ondrej-sekora-mravenci-a-jine-prace-ve-ctvrtek-6-unora-2020/)

http://www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac-vystavy/ondrej-sekora-mravenci-a-jine-prace/)

Vydává Akropolis a Moravské zemské muzeum

 

Ukázka z knihy, strana 114:

Ve stínu avantgard: parížské pobyty a přelom dvacátých let

Výrazně formativním zážitkem byly pro Sekoru dva roční pobyty v plodném uměleckém prostředí Paříže, kam byl vyslán jako redaktor svého domovského listu. V průběhu první cesty, uskutečněné od podzimu 1923 do léta 1924, zde na Akademii Grande Chaumière intenzívně navštěvoval volně přístupný ateliér večerního kreslení aktu dle živého modelu. Právě zde zřejmě vznikla část početné série svěžích dochovaných kresebných skic ženských figur, jež dodnes z jeho díla známe. Ve figurativních pokusech jistě Sekora pokračoval i po návratu domů, a to zřejmě i v technice olejomalby. Svědčí pro to alespoň sporé fotografické záběry do jeho ateliéru dvacátých let, na nichž se několik takovýchto pláten s ženskými akty – kompozičně a stylově stojících asi nejblíže soudobým francouzským neoklasicizujícím aktům boskovického rodáka Otakara Kubína (1883–1969) – nachází. Další osudy těchto maleb jsou však dnes nejasné.

Při druhé návštěvě Paříže v letech 1927 až 1928 přichází Sekora do kontaktu mimo jiné i s malířem Josefem Šímou (1891–1971), a to právě v období formování klíčového seskupení lyricky imaginativně orientovaných malířů a básníků Vysoká hra/Le Grand Jeu. Není bez zajímavosti, že právě v době druhého pobytu se s pařížskými „simplisty“, jak se nazývali básníci Vysoké hry, intenzívně stýkal i básník, Sekorův kolega, referent Lidových novin a přítel Richard Weiner. O své zdejší tvorbě, již nemáme dochovánu, se Sekora rozepisuje v listu matce do Čech: „Jeden čas jsem byl hodně rozmrzelý a pak druhý čas maloval ten obraz olejovými barvami. Byl u mne Šíma, líbilo se mu to v hlavních věcech (já teď ani nevím, jestli jsem Vám o tom už nepsal), ale detaily jsem zvrtal. Říkal, že kdybych tak půl roku maloval a hodně maloval, že bych přišel do toho pravého.“ V této době však ve městě nad Seinou působí i řada dalších českých moderních a avantgardních umělců, s nimiž zde mohl výtvarník přijít do kontaktu. Kromě Šímy přinejmenším i s dalšími moravskými tvůrci, kupř. Františkem Foltýnem (1891–1976) či Vincencem Makovským (1900–1966), ale i s rozvíjejícím se artificialismem Jindřicha Štýrského (1899–1942) a Marie Čermínové – Toyen (1902–1980). Reflexe těchto a mnohých dalších uměleckých „zázraků“ Paříže si však Sekora nechává skoupě pro sebe, ve svých zápiscích z tohoto období o nich striktně mlčí (v listu matce příznačně zmiňuje pouze návštěvu zámku Versailles, který je asi „tak velký jako Královo Pole“). Je zřejmé, že daleko přímočařeji jej jako kreslíře a karikaturistu oslovila zdejší populární kultura.

Ukázka, strana 126:

Literatura pro děti a mládež

Předchozí kapitoly této knihy sledovaly, jak Ondřej Sekora postupně získával profesní ostruhy na kolbišti novinové karikatury, časopisecké i knižní ilustrace a obrázkových seriálů. Máme-li se nyní věnovat Sekorovi coby autoru knih pro dětského čtenáře, je třeba hned na úvod říci, že jde o oblast tvorby, která je s oněmi výše zmíněnými od počátku úzce spjata. Tím, kdo sehrál roli symbolického průvodce Sekory při jeho přerodu do literárního autora, nebyl nikdo jiný než Sekorova postava dodnes vůbec nejznámější – Ferda Mravenec.

Ondřej Sekora se představil jako samostatný autor dětské literatury knihou, jejíž titul na oblíbeného hrdinu prostě odkazoval. Kniha Ferda Mravenec vyšla roku 1936 v nakladatelství Josefa Hokra, jež se v té době již třetím rokem výrazně specializovalo na vydávání knih a časopisů určených mládeži. Sekorův svazek otevřel Hokrovu nově založenou profilovou knižnici určenou mladším dětem Knížky kouzelného zrcadla, jež poté úspěšně vycházela až do likvidace nakladatelství roku 1949. Byl to také právě Josef Hokr, kdo Ondřeje Sekoru pobídl, aby o populární postavě obrázkového seriálu Lidových novin napsal prozaický text doplněný ilustracemi. Svazek čekal prodejní úspěch, další dotisky – a také (čtenářským úspěchem jistě podpořené) pokračování Ferdových dobrodružství a vedle nich i samostatné příběhy humorné postavy brouka Pytlíka, jemuž byla v knize Ferda Mravenec přisouzena epizodní role. U Hokra tak v téže edici posléze vyšly knihy Ferda Mravenec v cizích službách (1937), Ferda v mraveništi (1938) a nádavkem ještě Ferdův slabikář (1939), dále Trampoty brouka Pytlíka (1939), Malířské kousky brouka Pytlíka (1940) a nakonec i poválečný pokus o návrat k Ferdovi v knize Ferda cvičí mraveniště (1947). Věnujeme-li Ferdově literární podobě bližší pozornost, zjistíme, že ji lze nahlédnout z průsečíku několika dobově koexistujících proudů, tendencí, tradic a kontextu.

Drahomíra Cormier

E-mail: drahomira.cormier@gmail.com

 

 

Podobné příspěvky

Muzeum města Brna představuje fotografie Miloše Budíka

Petr Ondrášek

Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje Josefa Václava Škodu a Akční umění

Petr Ondrášek

Konstruktivní tendence v Galerii Benedikta Rejta v Lounech

Petr Ondrášek