Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Literatura Výtvarné umění ČR

Vyšla publikace Karel Malich & utopické projekty

Kniha Karel Malich Utopické projekty

Fait Gallery vydala publikaci Karel Malich & utopické projekty, která navazuje na stejnojmennou  výstavu z přelomu let 2019 a 2020 uspořádanou jmenovanou galerií v Brně. Nejde však  o rozšířený katalog uvedené výstavy. Autoři chtěli, jak uvádějí v ediční poznámce, ještě více rozvést téma utopických projektů Karla Malicha. Publikace je doplněna o další dohledané modely a skici, ale také o texty teoretiků, kteří se tímto segmentem Malichovy tvorby zabývali. Kniha má především otevřít téma k dalšímu bádání.

Z publikace - foto z výstavy
Z publikace – foto z výstavy

Utopické architektonické projekty Karla Malicha jsou výsledkem jeho dlouhodobé fascinace prostorovými představami a možnostmi, které skýtaly pro potřeby lidstva budoucnosti. Jejich vize si autor od šedesátých let systematicky zaznamenával formou přípravných kreseb, studií a provizorních maket. Trojrozměrných realizací se však vzhledem k omezeným materiálovým možnostem i nedosažitelným technickým požadavkům dočkal pouze zlomek z nich.

Reprodukce ze skicáku
Reprodukce ze skicáku

Jeho architektonické návrhy mají charakter urbanistických projektů určených zatím neexistující, budoucí lidštější společnosti. Míru důležitosti, kterou svým architektonickým projektům sám přikládá, dokládá jeho výrok: „Architektura je konečný problém, který mě zajímá a o který bych se rád pokusil. Takový přístup, jaký je volen mnoha sochaři, sochaři obydlí, je asi nezajímavý. Architektura tohoto druhu dávno existovala. Je to podivná nostalgie po životě dávných věků…“

Kresby ze skicáku
Kresby ze skicáku

Ideami utopického urbanismu budoucích států, měst, projektů a staveb, se inspirovali i další čeští a slovenští umělci: Václav Cigler, Milan křižák, Dalibor Chatrný, Stano Filko, Jozef Jankovič, Alexej Mlynárčik, Július Koller nebo Stano Filko. Šlo o nové koncepce stávajících budov a měst, ale především radikální kritika nesvobodné společnosti a rovněž nově i nastolení ekologických témat. Také kosmologický výzkum napomáhal vizím futurologických světů.

Kresba ze skicáku a model prostorové plastiky
Kresba ze skicáku a model prostorové plastiky

Kniha v prvé části obsahuje sedm textů dobových a současných teoretiků. O tvorbě Karla Malicha je uveden článek Vladimíra Burdy Sázím na skvělost ducha – rozhovor, který byl otištěn v čís.7-8/1968 časopise Listy a stať Jiřího Padrty Pracovat v souladu s kosmem a živly, který byl otištěný v čís.1/1969 časopisu Výtvarné umění. Tyto texty doplňuje stať Turbulence Jiřího Ševčíka otištěná v publikaci Wires/Dráty výstavního projektu AVU z r.2005. Autor v jeho rámci inicioval digitalizaci Malichových skicáků.

Následují příspěvky vzniklé z podnětu této publikace. Filip Šenk ve svých statích nazvaných Místo pro život a Malich mezi utopisty spolu s textem editorky publikace Denisy Kujelové nazvaném Utopie jako architektura vztahů, se pokusili zasadit Malichovo uvažování do dobového kontextu utopické architektury a urbanismu. Jan Wollner se ve své stati zabývá Malichovými cestami na Východ. Textovou část uzavírá pojednání Utopie pro všechny Denisy Kujelové o Malichových realizacích ve veřejném prostoru.

Realizované plastiky
Realizované plastiky

Následuje 183 stran rozsáhlé barevné fotodokumentace skic, modelů i realizací, které se podařilo dohledat a vzájemně propojit. V závěru publikace najdeme anglický překlad uvedených textů, bibliografii a jmenný rejstřík.

Publikace je významným příspěvkem k poznání myšlenkového zázemí tvorby Karla Malicha a neměla by chybět v knihovně každého milovníka tvorby umělce.

 

 

Zpracoval: Petr Ondrášek za použití textů Fait Gallery

Fotografie publikace © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Luděk Marold v Hlinsku

Petr Ondrášek

ORIGINÁLNÍ AUTOBIOGRAFIE MEZZOSOPRANISTKY DAGMAR PECKOVÉ

Afri

Kniha Charlotta – žena T. G. M. autorky Lenky Slívové

Afri