Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna

Exekuce je slovo, které vyděsí každého člověka

Denisa Rohanová

Tento článek je od  Denisy Rohanové,  která je prezidentka České asociace povinných. Mezi její největší úspěchy patří prosazení seznamu nezabavitelných věcí do Exekučního řádu a vytvoření Metodického pokynu pro Policii ČR v případě mobiliárních exekucí.

Exekuce je slovo, které vyděsí každého člověka

A bohužel se může stát, že ač nedlužíte nikomu jedinou korunu, i přesto se s ní potkáte. Jak je to možné? Stačí, aby se dlužníkem stal někdo Vám blízký. V tu chvíli se může roztočit kolotoč, který je v některých případech těžké zastavit. Říkáte si, že se to nemůže stát? Že není možné, aby někdo bral Váš majetek za dluh někoho jiného? Omyl! Může, a bohužel se to stává. Stačí aby u Vás měl dlužník trvalé bydliště i přesto, že zde již dlouhou dobu nebydlí. Nebo jste mu pronajali byt, či jen exekutor dostal informaci, že se u Vás zdržuje. Ano, tak málo stačí k tomu, aby přišli vykonat mobiliární exekuci k Vám, a zabavili Váš majetek! „ Soused nám řekl, že zde ta osoba občas přespí, nebo ji zde například několikrát v týdnu viděli“. Nevinná věta, která ovšem může znamenat zásah do Vašeho soukromí a majetku. Osobně tomu nerozumím, protože několikrát v týdnu chodím i nakoupit do obchodu, a také tam z toho důvodu exekutor nejde olepit a odvést palety se zbožím. . Bohužel exekutor má vyšší pravomoc než Policie sama. On je ten, kdo Vám smí otevřít byt bez jakéhokoliv souhlasu soudu, a dokonce má pravomoc danou zákonem provést Vám osobní prohlídku.

Zdá se Vám to jako sci-fi? A není! Toto je realita našich zákonů.

Jsou to již dva roky kdy vstoupil v platnost Metodický pokyn pro Policii ČR jakým způsobem se mají příslušníci chovat ve chvíli, kdy jsou přivoláni k výkonu mobiliární exekuce. První a jediný pokyn, který jasně vymezuje, kdy má Policie zasáhnout ve prospěch dlužníka, a nedovolit vykonavatelům exekutorských úřadů zabavit majetek člověku, který nic nedluží. Věřte mi, že to byla dlouhá cesta plná složitých vyjednávání s Ministrem vnitra, ale cesta, která vedla k úspěšnému cíli. Ochránit majetek lidí, kteří nic nedluží, před svévolí některých exekutorů. Všechno má svá pravidla, a Policie ČR je zde proto, aby jejich dodržování vyžadovala. Již dva roky je tu pro obě strany s jasnými instrukcemi, kdy dochází k nezákonnému jednání ze strany exekutora. Já jsem neskutečně hrdá na to, že se nám jako České asociaci povinných z.s. povedlo tento pokyn s Policií ČR napsat a uvést do praxe a zabránit tím neoprávněnému zabavování majetku těch, kterých se exekuce netýká.

DOPORUČENÝ POSTUP NA MÍSTĚ EXEKUCE MOVITÝCH VĚCÍ

Právní úprava zejména: z. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

 1. Zpravidla po oznámení na linku 158 policie prověří situaci na místě události, ověří totožnost přítomných osob (zejm. exekutora, vykonavatelů exekutora) a vyvíjí snahu o zklidnění situace.
 2. Policie plní úkoly podle § 2 zákona o Policii ČR; nemůže tedy posuzovat, co patří a nepatří do exekuce, správnost dílčích úkonů nebo vstupovat do (přirozeného) sporu mezi povinného a exekutora. Pokud má povinný subjekt výhrady k postupu soudního exekutora, má možnost využít zákonných opravných prostředků a dalších právních nástrojů (např. stížnost Exekutorské komoře, trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, porušování domovní svobody apod.).
 3. Nanávrh povinného nebo jiných zúčastněných osob uvedených v Exekučním příkazu policie prověříoprávněnost provedení exekuce v rozsahu určení povinných osob a místa, kde se mají zdržovat.Exekuci lze provést pouze v případě, že povinný nemovitost skutečně užívá (s úmyslem zdržovat se zde trvale)a že v této nemovitosti má umístěné své věci.1)
 4. Policie neposuzuje podrobnosti exekučního řízení, max. poučí o seznamu věcí nepodléhajících exekuci.2)1) Rozhodnutí NSS 14 Kse 6/2011: „…v konkrétní věci může být (a také často bývá) obtížně zjistitelné, zda jde o byt povinného. Soud při šetření, zda jde o byt povinného, vychází z vnějšího označení bytu, z informací osob bydlících v bytě nebo v jeho sousedství nebo poskytnutých vlastníkem objektu, z údajů evidence o trvalém pobytu povinného a z jiných obdobných údajů. Vstoupí-li vykonavatel za účelem soupisu do bytu nebo zjedná-li si do něj přístup, usuzuje na to, zda jde o byt povinného, též z listin, které se v bytě nacházejí (zda jde o listiny zřejmě patřící povinnému), neboť i tyto a jim podobné doklady vypovídají o tom, zda povinný byt užívá. Jestliže ani z dokladů nalezených v bytě nelze dovodit, že byt povinný užívá, není možné uzavřít, že by šlo o byt povinného, a v bytě nemůže být proveden soupis věcí. Obdobně to platí při zjišťování, zda jde o sídlo povinného, o místo podnikání povinného nebo o jeho jinou místnost, a pro závěr, zda v nich smí být proveden soupis.“2) Seznam věcí nepodléhajících exekuci stanoví § 322 zákona č. 99/1963 Sb.. Jedná se zejména o:
  1. a)běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  2. b)obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  3. c)studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  4. d)snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
  5. e)zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  6. f)hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
  7. g)zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

  Denisa Rohanová

Podobné příspěvky

Dítě by nemělo na zádech nosit větší zátěž, než je desetina jeho hmotnosti

Afri

Co dělat s nevhodnými dárky, vrátit nebo vyměnit či prodat?

Afri

Vláda chystá zákon na zálohové výživné. Exekutoři Vám poradí, jak alimenty získat

Afri