Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna

Plavec nebo posádka plavidla?

Vltava

dTest: Tak či tak je třeba znát pravidla chování na vodních cestách. Pokud plánujete strávit zbylé letní dny na lodi, motorovém člunu či třeba šlapadle, měli byste znát pravidla plavebního provozu a značení, které se používá v rekreační plavbě. Budete-li si půjčovat plavidlo v půjčovně, nezapomeňte se seznámit i s jejím provozním řádem a zkontrolovat stav a vybavení plavidla před jeho převzetím.

Plavec nebo posádka plavidla?

dTestKaždý, kdo vede plavidlo nebo je členem posádky či cestujícím, se stává účastníkem plavebního provozu. Vodní toky, jezera, nádrže, rybníky a jiné vodní plochy, na kterých lze provozovat plavidla, jsou totiž vodními cestami a provoz na nich se řídí pravidly plavebního provozu a značením.

Na vodních cestách je možné zřizovat půjčovny malých plavidel. „Ty můžou být umístěny pouze na místech, kde jejich provoz neohrozí bezpečnost a plynulost plavebního provozu,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A upozorňuje: „Pokud nahlédnete do provozního řádu půjčovny, měli byste v něm kromě údajů o půjčovně najít i smluvní podmínky, informace o výbavě plavidla, základní pravidla plavebního provozu a důležitá telefonní čísla.“

Před převzetím plavidla se seznamte s příručkou uživatele, která musí obsahovat základní údaje o plavidle a jeho obsluze, pokyny pro jeho ovládání či seznam vybavení. Důležité je zkontrolovat, zda se na plavidle nachází veškeré vybavení uvedené v příručce, jako jsou napříkladlod vyvazovací lana, pádla, vesty, svítilny, kotvy, lana či záchranné kruhy.

Po vyplutí na vodní cesty musíte zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu, lidského života nebo zdraví, ke škodě na majetku, nehodě nebo vzniku překážky či znečištění vodní cesty. Pro bezpečnou plavbu musíte znát zejména pravidla pro vzájemné potkávání plavidel, včetně přednosti v plavbě,“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová. Opomenout nelze ani znalost základního plavebního značení umístěného na hladině, březích a stavbách na vodní cestě a rovněž zvukových a světelných signálů. Lodě totiž dávají zvukovými signály znamení například o změně směru jízdy či o nebezpečí kolize a nouzi.

slapadloVůdce plavidla musí rovněž vědět, jak má míjet koupající se osoby a jak je obeplout. Koupající se osoby či osoby na nafukovacích lehátkách jsou také účastníky plavebního provozu. Platí pro ně zákaz křížit trasu přibližujícího se plavidla, povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od plavidel či zákaz plavat v přístavu, na trase přívozu či některých částech vodních cest.

Za porušení pravidel plavebního provozu lze plavcům uložit příkazem na místě pokuty až do výše pěti tisíc korun a vůdcům plavidel pokuty za nerespektování plavebního značení či zvukových a světelných signálů až do výše několika desítek tisíc korun,“ varuje Eduarda Hekšová.

karluv mostZákladní pravidla plavebního provozu, nejpoužívanější signální znaky a další informace týkající se provozu na vodních cestách či seznam uzavřených vodních ploch pro bezpečné koupání jsou dostupné na webových stránkách Státní plavební správy  plavebniurad.cz.

Lucie Korbeliusová

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání.

Podobné příspěvky

Test mletých mas příliš nepotěšil

Afri

Kdy se můžete stát neoprávněným neboli černým odběratelem energií

Afri

Co dělat, když musíte zrušit či přesunout plánovanou svatbu

Afri