Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business Události

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Radomil Babek

Vláda stanovila občanům velmi přísné podmínky pro vstup do provozoven služeb (kadeřnictví, kosmetiky a další). Navíc vláda podmínila otevření těchto provozoven dalšími, často i protiprávními podmínkami pro samotné provozovatele služeb, pro podnikatele a živnostníky. Dodržování vládou stanovených podmínek hodlá státní správa kontrolovat a jejich případná porušení trestat.

Kolkovna restauraceDesatero povinností pro státní úředníky aneb Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Státní správa nestojí právně nad občanem a práva úřadů či úředníků nesmí být větší a silnější než-li práva občanů. Proto je nutné, aby byly recipročně stanoveny i podmínky pro výkon kontrol státními úředníky.

Podnikatelské odbory zastupují české podnikatele a živnostníky, chrání jejich práva a hájí jejich zájmy. V tomto případě je právem i zájmem českých podnikatelů vymezit státním úředníkům pro kontroly takové podmínky, které podnikatele a živnostníky ochrání před případnou žalobou či újmou. Proto Podnikatelské odbory formulovaly podmínky a povinnosti, které musí dodržovat při kontrolách státní úředníci.

Hygienická a bezpečnostní pravidla chování úředníků při kontrolách podnikatelských subjektů:

1) Státní úředník je vzhledem k aktuálním opatřením povinen podat žádost a oznámit v dostatečném časovém předstihu záměr navštívit a kontrolovat provozovnu podnikatele. Žádost je možné podat v písemné i elektronické podobě. Podnikateli je vyhrazena lhůta 30 dnů na vyřízení žádosti, případně ji lze vzhledem k aktuálním opatřením prodloužit.

2) Státní úředník je vzhledem k aktuálním opatřením a nepředvídatelnosti kroků a opatření vlády povinen den před sjednaným termínem na vlastní náklady ověřit, zda je možné návštěvu provozovny podnikatele uskutečnit. Případný náhradní termín je možné sjednat jen po vzájemné dohodě, na základě aktuálně platných opatření.

3) Před zahájením jednání se musí státní úředník bez odkladu majiteli provozovny, či pověřenému zástupci prokázat předložením dokladu totožnosti, potvrzení o negativním PCR testu, který byl proveden na certifikovaném odběrovém místě a není starší než tří dnů, a potvrzením o zdravotním stavu, kde bude věrohodně doloženo, že v posledních třech měsících neprodělal žádné infekční, či jiné závažné onemocnění. Bez těchto dokumentů a potvrzení není vstup do provozovny podnikatele povolen.

4) Státní úředník před zahájením kontroly předloží podnikateli pověření ke kontrole, v kterém musí být uveden konkrétní důvod a účel kontroly a kontrola bude věcně vymezena. V souvislosti s tím majitel provozovny či jím pověřený zástupce poučí státního úředníka o aktuálně platných opatřeních, která se vztahují ke konkrétní provozovně.

5) Státní úředník je povinen při kontrole dodržovat veškerá aktuální opatření, řídit se aktuálními podmínkami a respektovat je, a to i ty, které mohou být nastaveny majitelem nebo odpovědnou osobou i nad obecný rámec. 

6) Vnitřní prostor provozovny je vzhledem k aktuálním opatřením přístupný pouze jednomu státnímu úředníkovi bez doprovodu, a to pouze tehdy není-li v provozovně již přítomna jiná osoba, tedy zákazník (viz pravidlo o počtu osob na plochu provozovny).

7) Příslušný státní úředník je před návštěvou provozovny podnikatele povinen podepsat souhlas (GDPR) s využitím následujících informací a údajů. Zejména se jedná o jméno, funkci v zaměstnání, bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu. Vzhledem k aktuálním opatřením není podnikatel povinen tyto informace chránit a výše uvedené údaje můžou být přístupné i třetím osobám.

8) Majiteli provozovny je vzhledem k bezpečnosti vyhrazeno právo od státního úředníka před vstupem do provozovny vyžadovat např. doklad o pojištění proti způsobené škodě, výpis o čistém rejstříku trestů, případně jiná potvrzení, která bezúhonnost a odpovědnost státního úředníka doloží. Státní úředník je povinen na požádání tyto doklady bez odkladu předložit.

9) Státní úředník ve vnitřním prostoru provozovny podnikatele musí dodržovat pokyny majitele, odpovědné osoby či pověřeného personálu podnikatele, a pohybovat se smí jen v jimi vymezených prostorách.

10) Celou kontrolu a jednání státního úředníka je kontrolovaný subjekt oprávněn bez omezení nahrávat či natáčet (dle svého uvážení) a státní úředník se nesmí proti pořizování záznamu kontroly podnikatelem ohrazovat. Pokud by tak učinil, byla by jeho vinou kontrola zmařena a podnikatel by měl právo na úhradu ušlého zisku a náhradu ztrát.

Za Podnikatelské odbory
Radomil Bábek
předseda výboru

 

 

 

 

Podobné příspěvky

Ruský rubl oslabuje k historickému minimu vůči dolaru

Afri

dTest: dotazy spotřebitelů v roce 2018

Afri

Hlavní město Praha vybírá nájemce lukrativních nebytových prostor podle nových pravidel

Afri