Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zahraniční politika

Prezident Kazachstánu vystoupil na 75. zasedání Valného shromáždění OSN

prezident Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokajev

Oslovení diskutujících, Prezident Kazachstánu poznamenal, že 75. výročí OSN se odehrává v době plné dramat a kritických výzev. Podle prezidenta hlavním problémem zůstává pandemie koronavirů, která vážně poškozuje globální ekonomiku a je zdrojem mnoha katastrof a utrpení pro lidi po celém světě.

Na pozadí této bezprecedentní tragédie v dějinách lidstva bych chtěl jménem svých krajanů vyjádřit upřímnou vděčnost a poděkování lékařům a všem odborníkům, kteří nás nezištně chrání v první linii před smrtícím virem, zdůraznil Kasym-Žomart Tokajev.

Prezident Kazachstánu věří, že vzestup obchodního protekcionismu a politického nacionalismu způsobil systémovou narušení mezinárodní spolupráce a vedl k „globální dysfunkci“, která zase podkopává vyhlídky na udržitelný rozvoj a zbavuje miliardy lidí naděje na lepší svět.

Prezident vyzval k zamyšlení nad plněním společné morální povinnosti spojené s budováním paradigmatu „nového světa“ a vyjádřil názor, že nyní pro lidstvo nastal zlomeni moment v historii.

Symbolickým okamžikem projevu byla citace v kazašském jazyce slavného výroku velkého kazašského básníka a myslitele Abaj Kunanbajuly, který navrhl svůj vlastní vzorec pro úspěšnou globální interakci.
– «Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Význam tohoto tvrzení lze vyjádřit následovně: “K dosažení harmonie potřebuje lidstvo lásku a soucit v citech, rozvážnost a vytrvalost v činech, rozvážnost a moudrost ve slovech,” řekl Kasym-Žomart Tokajev.

Podle Tokajeva by mezinárodní společenství mělo vyvinout mnohem větší úsilí v boji proti pandemii.
Za prvé, řekl, úkol vytvoření silného globálního zdravotního systému bude vyžadovat modernizaci vnitrostátních institucí a lékařských institucí v rozvojových zemích prostřednictvím včasné a koordinované podpory rozvinutých zemí a agentur OSN.

Prezident Kazachstánu prohlásil nepřípustnost politizace tématu vývoje vakcíny proti koronaviru s tím, že je zapotřebí komplexní mezinárodní dohody o investicích a obchodu, která by usnadnila celosvětovou výrobu vakcíny a účinnost dodavatelských řetězců v její nabídce.

Tokajev se domnívá, že je nezbytné revidovat mezinárodní zdravotní předpisy, aby se posílila kapacita Světové zdravotnické organizace i jednotlivých zemí v oblasti prevence a reakce na pandemie.

Kromě toho Kasym-Žomart Tokajev navrhl pečlivě prostudovat myšlenku vytvoření sítě regionálních center pro kontrolu nemocí a biologickou bezpečnost pod záštitou OSN. Prezident vyjádřil připravenost umístit jednu z těchto institucí na území Kazachstánu.

Prezident Kazachstánu rovněž upozornil na význam vývoje a spuštění systému kontroly biologických zbraní a navrhl zřídit zvláštní orgán odpovědný Radě bezpečnosti OSN – Mezinárodní agenturu pro biologickou bezpečnost.

Kasym-Žomart Tokajev sdílel svou vizi vyhlídek na oživení světové ekonomiky. Prezident se připojil k výzvě generálního tajemníka OSN Antónia Guterresa k provedení balíčku opatření na stimulaci hospodářského růstu s celkovými náklady 10 % celosvětového HDP a podpořil také jeho iniciativu připravit novou globální dohodu zaměřenou na vytváření rovných a větších příležitostí pro všechny.

Samostatný bod projevu byl věnován provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Podle hlavy státu je základním cílem v tomto směru úplné odstranění hladu na planetě.

Prezident Kazachstánu oznámil připravenost Islámské organizace pro potravinovou bezpečnost, která byla vytvořena z iniciativy naší země, poskytovat komplexní pomoc při vytváření zásob potravin pro rozsáhlou mezinárodní humanitární kampaň.

Spolu s tím Kasym-Žomart Tokajev zaznamenal příspěvek dobrovolnického hnutí, které v letošním roce prokázalo řadu příkladů inspirativní lidské solidarity po celém světě.

Jako uznání role dobrovolníků navrhuji, aby OSN vyhlásila Mezinárodní rok mobilizace dobrovolníků pro rozvoj, uvedl hlava státu.

Prezident ukázal na pokračující krizi nešíření jaderných zbraní a odzbrojení. Vyjádřil naději, že členské státy OSN podpoří výzvu Kazachstánu, aby jaderné mocnosti přijaly veškerá opatření na záchranu lidstva před jadernou katastrofou. Kasym-Žomart Tokajev vyzval země „jaderné pětky“, aby ratifikovaly příslušné protokoly ke Smlouvám o zónách bez jaderných zbraní, včetně Semipalatinské smlouvy.
Tokajev se také zaměřil na otázky životního prostředí, zejména na problém změny klimatu, který je podle jeho názoru jakýmsi „katalyzátorem“ dalších hrozeb.

Kasym-Žomart Tokajev potvrdil silné odhodlání Kazachstánu rozvíjet bezuhlíkovou ekonomiku, a to navzdory vysoké závislosti na fosilních palivech a dlouhé cestě k dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu.
– Snížíme o 15% emise skleníkových plynů do roku 2030 prostřednictvím systémové ekonomické transformace a modernizace průmyslu. Souběžně s tím plánujeme v příštích pěti letech v naší zemi vysadit více než dvě miliardy sazenic stromů, zdůraznil prezident Kazachstánu.
Hlava státu uvedl, že překonání globálních výzev naší doby je možné pouze obnovením atmosféry důvěry a důsledným posilováním multilaterálních institucí.

Deficit důvěry, který dnes existuje mezi zeměmi, je pro rozvoj mezinárodních vztahů extrémně toxický. Prezident věří, že dnes je naší společnou morální povinností prokázat dodržování hlavních cílů a zásad Charty OSN. Kasym-Žomart Tokajev připomněl potřebu vytvoření široké koalice pro boj proti mezinárodnímu terorismu a vyzval všechny země, aby se připojily ke kodexu chování s cílem dosáhnout světa bez terorismu.
Hovoří o příčinách globálních výzev a hrozeb, prezident vyjádřil názor, že jsou de-facto důsledkem problémů v systémech veřejné správy.
– Dosažení skutečně spravedlivého globálního míru zaměřeného na lidi je možné pouze pomocí harmonické kombinace účinných mezinárodních opatření s energickým úsilím na národní úrovni, uvedl.
V této souvislosti hlava státu uvedla, že Kazachstán je odhodlán vybudovat ekonomicky silný, demokraticky rozvinutý a zaměřený na uspokojování potřeb každého občanů „slyšícího státu“.
Kasym-Žomart Tokajev se pozastavil nad otázkou posílení regionální spolupráce ve Střední Asii a vyjádřil důvěru, že prosperující, silná a soudržná Střední Asie splňuje zájmy místních i globálních zúčastněných stran.

Prezident Kazachstánu navrhl vytvoření Regionálního konsorcia pro vodu a energii, jehož aktivity budou zaměřeny na racionální využívání přeshraničních vodních zdrojů.

Hlava státu rovněž oznámil svůj záměr institucionalizovat Regionální středisko OSN pro cíle udržitelného rozvoje v Almaty za účelem koordinace rozvojové agendy ve Střední Asii.
Kasym-Žomart Tokajev na závěr svého projevu na obecných politických debatách zdůraznil, že Kazachstán byl a zůstává pevným přívržencem OSN, jehož cílem je aktivní účast na vytváření jasnější a šťastnější budoucnosti pro všechny.

MediaStars/Galina

Podobné příspěvky

Novou slovenskou vládu bude pravděpodobně sestavovat někdejší premiér Robert Fico

Redakce

V Praze se uskutečnila online konference věnovaná 30. výročí Nezávislosti Republiky Kazachstán  

Redakce

Manifest E7 za realistickou průmyslovou politiku pro Evropu

Redakce