Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Středočeský kraj

Středočeský hejtman Miloš Petera…

Středočeský hejtman Miloš Petera: Chceme zabránit prodeji státních lesů

Středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD) předložil jménem Zastupitelstva Středočeského kraje (ZSK) Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR novelu zákona o lesích, která upravuje vlastnická práva státu. Účelem návrhu je zabezpečit lesy ve vlastnictví státu před dalšími nežádoucími privatizacemi s výjimkou oprávněných restitucí, které ještě nebyly vypořádány.

„Lesní pozemky ve vlastnictví státu tvoří 59,8 % všech lesů v České republice. Jejich rozloha se však postupně stále snižuje a soukromí vlastníci lesních pozemků již delší dobu požadují další snižování rozlohy státních lesů ve prospěch nestátních subjektů.

Lesy ve vlastnictví státu jsou přitom posledním významným národním bohatstvím, které dosud nebylo zprivatizováno. Jde o rozsáhlé bohatství, které při řádném a kontrolovaném hospodaření každým rokem přináší státní pokladně několik miliard korun.

Lesy jsou také bohatstvím ekologickým, protože zásadně ovlivňují poměry hydrologické, půdoochranné, meteorologické i klimatické. Ochrana státního vlastnictví lesů v jejich současné výměře se tak stává nejvyšším veřejným zájmem.

Bylo by tedy zcela zásadní politickou chybou, kdyby se připustily kroky, které by mohly směřovat k další privatizaci lesů ve vlastnictví státu.

Základní právní úpravou pro hospodaření v lesích je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, který upravuje pravidla pro hospodaření v lesích a nakládání s lesy bez ohledu na vlastnické právo. Z dosavadní aplikace uvedeného zákona se však ukázalo, že daná zákonná ustanovení dostatečně nechrání státní vlastnictví lesů.

Návrh ZSK je v souladu s opatřením Národního lesnického programu „zachovat dosavadní podíl státních lesů při respektování výsledku restitučního procesu a vytvořit podmínky pro jejich arondace (tj. scelování) a prodej drobného lesního majetku“, schváleného usnesením vlády (č. 1221/2008).

Koaliční smlouva politických stran a hnutí současné vlády, která obsahuje závazek o nezcizitelnosti lesů v majetku státu, byla podepsána začátkem ledna 2014. Vláda se v koaliční smlouvě zavázala k tomu, že nebude privatizovat státní lesy a že do zákona prosadí ustanovení o nezcizitelnosti státních lesů. Dosud se tak nestalo a ani to není uvedeno v legislativním plánu vlády na rok 2015.

Proto se ze všech výše uvedených důvodů Středočeský kraj ujal iniciativy k ochraně nezcizitelnosti lesů v majetku státu a navrhuje novelu, která by zabránila převodům lesů v majetku státu v současné výměře na jiné osoby.

Zdůrazňuji, že tento návrh se nijak nedotýká nezpochybnitelně prokázaných restitučních nároků, které nebyly z různých důvodů až dosud vypořádány ani jiných ustanovení platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ani se nedotýká ustanovení o státním vlastnictví v lesích ve zvláště chráněných částí přírody podle platného zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Protože návrh ZSK obsahuje novelizaci pouze jednoho paragrafu, a to § 4 – nakládání s lesy ve vlastnictví státu -, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, lze podle názoru předkladatele řešit všechny případné připomínky k návrhu zákona formou pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou.“

Podobné příspěvky

Železniční stanice Nučice…

Aleš Fritscher

10. Příbramská svatohorská šalmaj – sobota 9. září

Aleš Fritscher

Kraj dostane od ministerstva více peněz pro dobrovolné hasiče

Šebík