Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Vláda schválila první Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027

Česká republika musí být schopna čelit environmentálním krizím jako dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů a ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů. Ode dneška má proto v ruce Akční plán pro Cirkulární Česko 2040. Ten je nadstavbou Strategického rámce cirkulární ekonomiky z roku 2021 (https://www.mzp.cz/cz/news_20211213_Vlada-schvalila-Cirkularni_Cesko_2040) a stanovuje desítky aktivit pro nastavení českého hospodářství tak, aby se zdroje vracely zpět a tím se i minimalizovala environmentální stopa.

Cirkulárnímu Česku jsme o krok blíž

Akční plán Cirkulární Česko 2040, vypracovaný Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se zástupci dalších ministerstev, krajů, obcí, průmyslových svazů a asociací, vysokých škol a nestátních neziskových organizací, stanovuje klíčové kroky a úkoly pro proměnu českého hospodářství do udržitelného modelu plně rozvinuté cirkulární ekonomiky.

Tohle Česku chybělo – strategie a jasný plán pro průmysl, stavebnictví, zemědělství, výzkum nebo obce a města, který zahrne klimatickou změnu, znovuvyužitelnost materiálů, plýtvání potravinami a přírodními zdroji, recyklaci vody, zachování biodiverzity, udržitelnou spotřebu, výzkum a rozvoj technologií. Plán stanoví trasu, jak se dostat do cílové stanice, kterou je Cirkulární Česko v roce 2040, protože nic není odpad. Přírodní zdroje jsou konečné, a právě cirkularita je řešením. Musíme kvalitu života současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generace budoucí. V udržitelnosti musíme vidět budoucnost. Díky plánu posílíme konkurenceschopnost a technologickou vyspělost hospodářství, udržitelný společenský systém, zvýšíme bezpečnost dodávek surovin, ale také vytvoříme nová pracovní místa,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). 

Mimo jiné Akční plán zmiňuje také vytvoření zálohového systému pro nápojové obaly. Tuto legislativu už na ministerstvu připravujeme, týkat by se měla PET lahví a plechovek. Nejbližší možný termín, kdy bychom mohli v Česku začít zálohovat, je polovina roku 2025,“ doplnil ministr.

Akční plán Cirkulární Česko 2040 pro první období do roku 2027 rozpracovává typová opatření v deseti prioritních oblastech do podoby karet aktivit. Jejich pomocí podrobněji nastavuje způsob naplňování cílů a typových opatření Cirkulárního Česka 2040. Zároveň s nimi stanoví i jasný způsob naplnění, určí hlavní odpovědnosti za danou aktivitu (nositele, realizátory), odhadne jejich finanční náročnost a měřitelnost. Po jeho vypršení MŽP vyhodnotí a naváže na něj příprava nového plánu pro další období.

„Aktivity a úkoly v Akčním plánu se zaměřují na fáze návrhu a výroby produktu, spotřeby, opatření, která se dotýkají životního cyklu výrobků, na fázi výzkumu, inovací a digitalizace, vzdělávání, znalosti a osvětu v oblasti oběhového hospodářství, používání ekonomických nástrojů, bioekonomiku a potraviny, průmysl, suroviny a stavebnictví. Kromě toho stanovuje aktivity pro další omezení jednorázových plastů, recyklaci textilu nebo komunálních odpadů. Už teď se snažíme v Evropě pro uzavření cyklu výrobků vytvořit co nejlepší motivační legislativní prostředí, proto jsem na stůl na Radě pro životní prostředí v Lucemburku včera předložil náš návrh na využití daně z přidané hodnoty, které by pomohlo zlepšit recyklaci a zvýšilo by zájem o materiály s recyklovaných obsahem,“ dodává ministr Hladík.

Akční plán pro období 2022-2027 sleduje:
–        minimalizaci odpadu a zvýšení efektivity zdrojů: Klade si za cíl snížit produkci odpadu a optimalizovat využití zdrojů skrz opětovné použití, recyklaci a materiálové využití. Důraz klade na maximalizaci využití recyklovaných a druhotných surovin, což pomůže minimalizovat tlak na přírodní zdroje a snížit negativní dopady na životní prostředí,

–        podporu inovativních a udržitelných přístupů ve výrobě a spotřebě: Půjde o efektivní využívání zdrojů ve výrobě a rozvoj oběhových technologií a řešení. Zároveň bude podporována osvěta a vzdělávání veřejnosti o výhodách cirkulární ekonomiky,

–        podporu inovací a udržitelného designu včetně vývoje ekologicky šetrných produktů a služeb: Pozornost zaměřuje na navrhování výrobků s ohledem na jejich dlouhou životnost, snadnou opravitelnost a recyklovatelnost. Tak, aby se zajistila dlouhodobá udržitelnost a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.

Plán je založen na principu participace, takže počítá se zapojením všech zainteresovaných aktérů. Ministerstvo životního prostředí bude dále spolupracovat s průmyslovými partnery, obcemi a nevládními organizacemi, aby zajistilo úspěšnou implementaci Akčního plánu Cirkulární Česko 2040.
Více informací o Akčním plánu Cirkulární Česko 2040 najdete v odkazu pod tiskovou zprávou na https://www.mzp.cz/cz/news_20230621_Cirkularnimu-Cesku-jsme-o-krok-bliz-Vlada-schvalila-prvni-Akcni-plan-pro-cirkularni-ekonomiku-do-roku-2027.

Lucie Ješátková & Tiskové oddělení MŽP

Podobné příspěvky

Do letošního ročníku ankety Alej roku nominovali lidé 93 alejí a stromořadí

Afri

VÝZVA VLÁDĚ ČR K PODPOŘE ZRUŠENÍ PRAVIDLA “USE IT OR LOSE IT”

Afri

Praha 2 nesouhlasí s novelou Pražských stavebních předpisů

Afri