Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika Události

V Kazachstánu je boj proti korupci považován za nejdůležitější prioritu státu

Astana

V Kazachstánu je boj proti korupci považován za nejdůležitější strategickou prioritu státní politiky zaměřené na zlepšení blahobytu lidí. Došlo k poznání, že účinné vymýcení korupce je nemožné bez společného úsilí světového společenství, vládních agentur, obchodu, nevládního sektoru a aktivních občanů. V této dimenzi byla z iniciativy prvního prezidenta N. Nazarbajeva vytvořena nová protikorupční strategie naší země. Provádění všeobecně uznávaných mezinárodních zásad a standardů ve vnitrostátní praxi boje proti korupci je klíčovou podmínkou pro provádění doporučení OSN a OECD.

KazastanAnalýza ukazuje, že pokud se těžiště posune směrem k použití silových metod, korupce se mírně a dočasně snižuje a úroveň její latence a sofistikovanosti se naopak zvyšuje.

V této souvislosti je ukázán příklad Číny, kde se situace i přes trest smrti za korupci a více než 10 000 popravených úředníků zásadně nezměnila. Proto jsou úspěšné strategie vyspělých zemí Evropy a jihovýchodní Asie založeny na kompetentní kombinaci metod prevence, vzdělávání a trestního stíhání.

Dnes se přístupy mění, celý známý algoritmus akcí a celá ideologie práce v oblasti boje proti korupci. Všechny naše iniciativy jsou realizovány prostřednictvím hranolu hodnot, které jsme si sami jasně definovali. To je spravedlnost, integrita, důvěra.

Mezi různé aspekty důvěry lze označit jako klíčovou změnu v přístupu občanů ke korupci. Jak to vypadá, lze posoudit podle následujících skutečností.

Podle studie „Sledování stavu korupce v Kazachstánu “, který letos provedla společnost Transparency Kazakhstan s podporou Úřadu pro rozvojový program OSN, více než polovina respondentů, konkrétně 54,4 %, zaznamenala v naší zemi pokles korupce. 76 % dotázaných podnikatelů se domnívá, že v Kazachstánu je možné rozvíjet svoje podnikání, aniž byste museli poskytovat úplatky a pracovat výhradně v právní oblasti.

Rostoucí počet občanů prohlašuje, že jsou ochotni podílet se na provádění opatření k vymýcení korupce. A to nejen slovo. Počet volání protikorupční služby ohledně korupce každoročně roste. Například za poslední rok se v takových případech kontaktovalo call centrum agentury přibližně 1000 lidí, což je třikrát více než v roce 2018. Pokud by v roce 2018 bylo podle těchto zpráv zahájeno 32 přípravných řízení, pak v roce 2019 se počet trestních případů zvýšil na 66. To jsou důležité ukazatele zvyšující důvěru v protikorupční politiku státu.

stop korupciEvropským zemím trvalo celá staletí k minimálním projevům korupce, ale zatím se jí nikdo nedokázal úplně zbavit. Mnoho evropských odborníků zdůrazňuje, že i přes přijatá opatření je korupce v EU širší a hlubší, než se zdá. Každoročně je vyšetřováno tisíce případů úplatkářství, zanedbávání povinností a zpronevěry. Pravidelně se zveřejňují zvláštní zprávy a zprávy mezinárodních organizací, studie ukazující rozsáhlou korupci v různých oblastech činnosti, a to nejen v rozvojových zemích.

Vybrali jsme správnou strategii pro kombinaci praxe odpovědnosti odpovědných za korupci s důsledným rozvojem prevence a integrity ve společnosti. Výsledky jsou zřejmé. Podle každoročních studií Světové banky o indikátorech (The Worldwide Governance Indicators) kontroly korupce v Kazachstánu podle Světových indikátorů správy Kazachstánu se Kazachstán v roce 2018 ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobil. V hodnocení globální konkurenceschopnosti IMD (IMD World Competitiveness Ranking), pokud jde o ukazatele proti úplatkářství a korupci, máme nejlepší ukazatele nejen ve srovnání s ostatními zeměmi SNS, ale také ve srovnání se zeměmi, jako je Jižní Korea, Izrael, Španělsko a další.

Kazachstán získal 34 bodů v Indexu vnímání korupce ze 100 možných a obsadil 113. místo mezi 180 zeměmi, což ve srovnání s loňským rokem zlepšilo výkon o 3 body a 11 pozic.

Každá země má své vlastní charakteristiky a odlišnosti. Ve své snaze dosáhnout úrovně států s nízkou mírou korupce začal Kazachstán aktivně využívat osvědčené přístupy a zásady, jakož i univerzální mechanismy a nástroje k dosažení tohoto cíle.

Dalším krokem v tomto směru bylo přistoupení k GRECO, které přitáhne odborný potenciál Rady Evropy k dalšímu zdokonalení národního protikorupčního systému.

Obecně bylo toho hodně vykonáno. Velká automatizace snížila míru korupce ve veřejných službách o více než tři čtvrtiny. Výrazně zvýšený přístup občanů ke spravedlnosti. Bylo provedeno důkladné očištění státního aparátu od zkorumpovaných úředníků, což nám umožňuje v posledních letech pozorovat neustálý pokles korupčních trestných činů.

V listopadu loňského roku prezident podepsal zákon, kterým se stanoví instituce rezignace a osobní disciplinární odpovědnost vedoucích státních orgánů v případě korupčního trestného činu jejich podřízených.

Zejména pokud je úředník státního orgánu usvědčen z korupce, osobní odpovědnost nese jeho bezprostřední nadřízený. Jsou-li to političtí státní zaměstnanci – ministři, místopředsedové, relevantní akimové a jejich zástupci – mluvíme o rezignaci a prezident bude mít poslední slovo. Pokud je v této roli vedoucí ve vztahu ke správním úředníkům, bude k disciplinární zodpovědnosti až do odvolání. Současně se zavádí povinnost vedoucích státních orgánů zabránit korupčním trestným činům jejich podřízených. Pokud nebudou tato opatření přijata, bude následovat disciplinární řízení.

Stejný zákon obnoví protikorupční expertízu návrhů právních aktů jak na republikánské, tak na místní úrovni, a to za široké účasti veřejnosti na této práci. Další formou zvýšení zapojení občanů do boje proti korupci bude změna systému povzbuzování občanů k hlášení korupce. Pokud je v současné době maximální odměna v takových případech 250 tisíc tenge, velmi brzy se tato částka zvýší na několik milionů. Nemohu opomenout, že z podnětu agentury budou v blízké budoucnosti státní úředníci opět moci používat smartphony na pracovištích, což podle našeho názoru výrazně zvýší efektivitu práce, a to i ve věcech interakce s občany.

Práce se bude i nadále zabývat základními příčinami korupce, včetně snižování účasti státu v ekonomice, snižování peněžních toků, optimalizace vládních agentur a jejich podřízených organizací s cílem výrazně zvýšit odměny státních zaměstnanců a omezit funkce dohledu.

Byly zahájeny další legislativní opatření, jejichž integrované provádění drasticky sníží míru korupce. Klíčové jsou zavedení odpovědnosti za nedovolené obohacení, povinnost všech státních zaměstnanců bez výjimky zveřejňovat prohlášení o příjmech a výdajích, jakož i zavedení institutu pro testování integrity, jinými slovy ověření profesní integrity.

Po dopisu zákona je pochopení a pochopení jeho ducha. S touto schopností se člověk liší od stroje, který pracuje výhradně v rámci daného algoritmu. Účelnost určitých činů určuje duch zákona. Vycházíme ze skutečnosti, že dodržování zákona je nemyslitelné bez takové základní morální hodnoty, jako je integrita.

Integrita je základním kamenem celého moderního systému veřejné správy zaměřeného na prioritu veřejných zájmů. Jedná se o vyspělou kulturu občanů v boji proti korupci a osvědčené postupy vymáhání práva. Na tom je politika OECD založena. Bez tohoto nedojde k rozsáhlým sociálním změnám. Integrita znamená rozhodné odmítnutí všeho, co brání našemu hnutí směrem k otevřené a spravedlivé společnosti.

Jako první krok uvažujeme o vývoji metodiky pro stanovení hodnocení veřejné integrity státních orgánů, které bude odrážet úroveň otevřenosti, transparentnosti a odpovědnosti státních orgánů. Integrita by měla být pro veřejné zaměstnance klíčovou morální hodnotou. A nejen pro ně. Například nezávislé vnitrostátní služby pro dodržování předpisů již začaly fungovat v jednotlivých národních společnostech, jejichž cílem je stát se jedním z nejúčinnějších nástrojů pro zajištění integrity v kvázi veřejném sektoru.

TZ/Mediastar/Galina

Podobné příspěvky

Aleš Michel se stal novým guvernérem České národní banky

Afri

Česko růst svého zadlužení s přehledem ukočíruje, prognózuje světově významná ratingová agentura Moody’s

Afri

Elektřina na pražské burze citelně zlevňuje

Afri