Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výročí

Úterý 28. září je svátkem Sv. Václava

socha sv. Vaclava

Během svátku Dne české státnosti budou zavřené obchody a supermarkety. Podle  zákona obchody a provozovny s prostorem větším než 200 metrů čtverečních musí být během vybraných svátků zavřené.

Sv. Václav vychází letos na úterý a obchody nad 200 m2 zůstanou zavřené!

Kde všude můžete na zářijový státní svátek nakoupit?

  • v malých obchodech, v místních večerkách a bufetech
  • v obchodech na letištích, vlakových a autobusových nádražích
  • na internetu.
  • na benzinových pumpách

Svatý Václav

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929) byl český kníže. Je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti. Byl vychováván babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který po něm převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost a posmrtné zázraky.
Rytířský řád sv. Václava

Mariansky sloupRytířský řád sv. Václava je  mezinárodní nevládní organizací, sdružující katolíky, jenž klade velký důraz na evangelizaci a křesťanské principy v pojetí římskokatolickém. Je ustanovena podle § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou povolilo zřídit Ministerstvo vnitra ČR svým rozhodnutím č.j. VS/1-1/6260/98-R ze dne 21. 12. 1998.

Po stránce ideové, duchovní a historické Rytířský řád svatého Václava jako jediný Řád (či jiná organizace) navazuje na svatováclavské rytířské společenství, písemně doložené roku 1297  při slavném  kladení  základního  kamene ke klášteru zbraslavskému.

Počátek založení, podle jiných historiků obnovení Řádu rytířů sv. Václava se datuje od korunovace krále Zikmunda Lucemburského roku 1420 / viz Dr. Jiří Guth Jarkovský 1927/.

Další významné osobnosti, které byly v průběhu následujících století pasovány na rytíře sv. Václava při korunovaci českých králů se vybíraly z řad významných osobností jak na poli společenském, tak i kulturním. K poslednímu pasování na rytíře svatováclavské došlo roku 1836 při korunovaci Ferdinanda V.

Jak z historie vyplývá, již po několik generací se společenské elity v zemích Koruny české snažily obnovit tradice svatováclavských rytířů. Historické okolnosti, naposledy v roce 1948 jim zabránily v uskutečnění tohoto záměru. Politické i společenské změny v České republice po roce 1989 umožnily dnešním představitelům Rytířského řádu sv. Václava uskutečnit sen mnoha generací českého národa.

Posláním řádového společenství Rytířů sv. Václava je po stránce duchovní napomáhat při prosazování křesťanských principů v pojetí římskokatolickém. Bránit Evropu i západní civilizaci před sektami a nadměrným vlivem importovaného radikálního náboženství. Aktivně se zapojovat do činností římskokatolických farních společenství. Učit se a prohlubovat svatováclavskou spiritualitu s důrazem na světcovo duchovní poslání. Po stránce charitativní pomáhat zejména dětem žijícím v dětských domovech a opuštěným, starým a nemohoucím seniorům.

red.

 

Hnutí duchovní obnovy národa pořádá ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české

U příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české. Uskuteční se v Praze v pondělí 27. září 2021 a účastníci při něm budou prosit za požehnání a pokoj Praze i celé vlasti.

sv.LudmilaSvatováclavským putováním s Palladiem země české si připomínáme, že Palladium – kovový reliéf Panny Marie – obdržela sv. Ludmila při přijetí svátosti křtu, který jí a knížeti Břetislavovi udělil velkomoravský metropolita sv. Metoděj, a tím bylo přeneseno křesťanství do Prahy a Čech. Ludmila reliéf uchovávala na svém hradu Tetín, kde jej vroucně uctívala. Po její mučednické smrti (15. září 921) Palladium převzal její vnuk sv. Václav, kterého vychovala v křesťanské víře a mariánské úctě, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v České zemi.

Svatováclavské putování je zahájeno mší svatou ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a Zemi české.

Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem k pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.

P. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa

zdroj: www.cirkev.cz

Podobné příspěvky

Za časných ranních hodin 8. května 1945 zahájili Němci dosud nesilnější úder na Staroměstské náměstí za použití tanků a pěchoty.

Afri

Letos slaví Helppes 20 let a při té příležitosti chystá řadu akcí a překvapení 

Afri

NA PRŮVOD 20. LEDNA 1969 NIKDY NEZAPOMENU

Afri