Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

„Abaj a Kazachstán v XXI století“

prezident Kazachstanu

Článek prezidenta Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokayev „Abaj a Kazachstán v XXI století“. Tento rok si připomínáme 175. výročí narození Abaj Kunanbajuly. Zvláštní komise zahájila přípravy na oslavy výročí velikého syna našeho národa. Plánuje se organizovat velké akce, a to jak na národní i mezinárodní úrovni. Ale ne všechno by to měl být svátek, ale spíš duchovní osvícení.

Abaj Kunanbajuly jako vynikající vědec, myslitel, básník, osvícenec, zakladatel nové národní literatury, překladatel, skladatel zanechal nesmazatelnou stopu v historii země. V jeho básních a výrocích se národnost, mír, život, světonázor, postava, duše, náboženství, mentalita, jazyk, duch odrážely v poezii a poté byly hodnoceny jako jedinečný fenomén Svět Abaye.

V loňském roce štafetový závod přečetl výňatky z Abajových děl. Zúčastnil jsem se také a podpořil jsem tuto venkovskou akci, kterou představila školačka jménem Limeim. Tato iniciativa, která vzbudila a vzbudila velký zájem mezi školáci o občany země, a dokonce i o světově známé lidi, trvala měsíce.

Díky tomu celý Kazachstán znovu studoval dědictví Abaje. To je úcta k Abaj a účinný způsob výchovy dětí. Doufám, že čtení Abajových básní bude letos obnoveno na počest básnického výročí.

První prezident Nursultan Nazarbayev ve svém článku „Orientace do budoucnosti: duchovní obrození“ zdůraznil význam obnovy veřejného vědomí. Zachování národní identity a její přizpůsobení moderním požadavkům se stalo národním problémem. Protože modernizace vědomí připravuje cestu pro průlomový vývoj země v 21. století. V tomto ohledu se domnívám, že odkaz Abaj je velmi užitečný. Díla velkého básníka jsou dnes důležitá. Abajovy myšlenky mohou být pro nás všechny vždy duchovním jídlem. Je proto nutné přehodnotit důvody a racionální využití jeho práce při modernizaci národa. V tomto článku bych se chtěl s veřejností podělit o význam slova Abaj pro náš den a poučení získaných z práce básníka našimi lidmi.

Příklad národní identity

Obrození není způsob, jak se v minulosti ztratit a objevit pouze nové hodnoty. Ve skutečnosti se jedná o jev, který se snaží rozvíjet naše národní dědictví v součinnosti s dnešními pozitivními tendencemi. Zároveň se nemůžeme obejít Abajem. Velký myslitel před více než stoletím vyzval národ, aby se narodil, narodil se a stal se novým. První prezident řekl: „Navzdory měnícím se časům a měnícím se světům nejsou naši lidé s Abajem zklamáni, ale postupem času objevuje stále více nových aspektů jeho velikosti. Abaj navždy bude existovat se svým vlastním národem a pozve Kazachstánský národ po staletí, aby oni byli ve výškách “což jasně ukazuje, že odkaz básníka je ceněn jako věčná vůle. Při pohledu na práci Abaj vidíme, že vždy chtěl zemi propagovat a prosperovat, a tuto myšlenku ocenil. Věda a vzdělání jsou základem pokroku. Abaj se věnuje studiu kazašského jazyka. Řekl, že nebude na vědu pyšný a nebude v nejlepším případě, dokud nezíská znalosti. Řekl: „Nechceme kupovat vědu pro hospodářská zvířata,“ ale zdůraznil, že pro prosperitu země je nutné ovládat vědu. Musíme pochopit morální přikázání Velikého Abaj: „Nemyslete si, že o výhodách, přemýšlet o cti a stanovených cílů, vědět víc“

Tato zjištění jsou dnes relevantní. Ještě důležitější než kdy jindy. Je to proto, že v XXI století vidíme, že cílem vědy je usilovat o výšku, jít vpřed.

Naším úkolem není jen držet krok s pokrokem, ale také převzít iniciativu. K tomu je třeba především modernizovat vzdělávací systém. Za tímto účelem bylo vykonáno mnoho práce, ale v domácím vzdělávání stále existují mezery. Způsoby, jak to zlepšit, jsou zvýrazněny v mém volebním programu a konferenci loni v srpnu. Přijetí zákona o statusu učitele je jednou z nejlepších iniciativ v této oblasti. Jedná se o krok ke zlepšení kvality vzdělávání. V každé společnosti má každý učitel své místo. Učitelé hrají klíčovou roli při výchově a vzdělávání potomků. Je naší povinností ocenit a respektovat učitele. Stát proto by měl zlepšit postavení učitelské profese a vytvářet podmínky pro její fungování. Jednou z dobrých věcí, které Abaj zdůraznil, je učení se jazyku. Básník ve svém dvacátém pátém projevu dále říká, co dá jiný jazyk člověku: „Ten, kdo zná jazyk a umění každého z nich, s ním vstoupí do krize identity a nebude přehánět nadsázku.“Je však také důležité, abychom byli na stejné úrovni jako lidé, kteří jsou před námi.

A v novém historickém kontextu musíme všichni věnovat pozornost vývoji a slávě našeho rodného jazyka a zvýšit jeho status. Výuka angličtiny je navíc prioritou. Čím více mladých lidí se jazyk učí, tím více příležitostí mají. Musí však znát svůj rodný jazyk. Jak řekl Abaj, mladá generace prospívá našemu národu, pouze pokud bude plně obeznámena s vědou, bude respektovat svůj jazyk a bude skutečně polyglotem.

Svět se nemění každý den, ale každou hodinu. Ve všech oblastech jsou nové problémy a výzvy. Novinky ve vědě tlačí člověka kupředu. Nastal čas, kdy se můžete probojovat intelektem. Abychom udrželi krok s dobou, musíme mít jasnou mysl. Tento krok vyžaduje kombinaci nejlepších aspektů civilizace s národními zájmy. V takových časech musíme opustit naše stereotypy. Z tohoto důvodu nebyl Abaj nespokojen s některými jeho činy a vždy kritizoval „nepřítomnost hlubokého myšlení a hluboké vědy, lží a drby“. Básník naléhal na lidi, aby ovládli různé druhy umění. Jasně věděl, že to všechno je otázkou času, a mluvil s národem dříve. I myšlenka vytvoření intelektuálního národa, o kterém dnes mluvíme, lze argumentovat z Abaj. Veliký myslitel v každém slově usiloval o růst národa.

Proto je pro nás důležité věnovat Abajovi velkou pozornost. Poznat Abaj znamená poznat sám sebe. Sebepoznání a seberozvoj, upřednostňující vědu a vzdělání, jsou výrazem dokonalosti. Toto je intelektuální národ. V tomto ohledu by se slovo Abaj mělo stát vůdčí silou generace.

Abaj vyzval každé kazašské dítě, aby byl patriotem. Jeho odkaz je školou moudrého vlastenectví, základem úcty k zemi. Pokud tedy chceme, aby naši občané byli otevřeni, neměli bychom být unaveni čtením Abaj a zapamatováním poezie. Musíme se naučit milovat zemi a národ Abaj. Velký básník kritizoval nedostatky lidí a jen jeden myslel – aby Kazachstánský národ byli ve výškách. Bohaté dědictví Abaj slouží k formování nové kvality kazašského národa. Myšlenky v jeho spisech vštípí pocit vlastenectví k jeho lidem a zemi. Proto je akt pohlcení síly Abajových děl na vědomí mladé generace a přeměnit je na životaschopné jídlo, je jedním z důležitých kroků při oživování národa.

Státní zájmy

Abychom prosperovali jako suverénní stát, musíme posílit naši státnost. Mělo by být zřejmé, že udržování veřejného pořádku a veřejného pořádku je univerzální povinností. Bez úcty k národu – kritice naší země. Občané, a zejména mládež, proto musí vysvětlit význam úcty ke státu. V tomto případě je nutné znovu věnovat pozornost dědictví Abaj. Velký básník ve svých dílech povýšil národní ideály a povýšil jednotu národa.

Přišel s myšlenkou vytvoření spravedlivé společnosti. Názory Abaye však mají zásadní význam pro společnost a prosperitu Kazachstánu v 21. století. Principy Abaya odpovídají principům civilizovaného státu. Spravedlnost bude pevně zakotvena, pouze pokud bude právní stát, transparentnost vlády a odpovědnost vysoká a zástupci občanské společnosti budou aktivně zapojeni do vládních záležitostí.

Můj koncept „Státu hlasem lidí“ byl navržen tak, aby rozvíjel myšlenku spravedlivé společnosti. Konstruktivní dialog mezi státem a společností posiluje důvěru ve stát. Členové vlády, včetně ministerstev a guvernérů, by měli při rozhodování o otázkách státní a sociální důležitosti zohledňovat návrhy a přání občanů. Myslím si, že to je jediná podmínka pro vytvoření spravedlivé společnosti, o níž mluvil Abaj.

Velký básník marně neřekl: „Rada zmizela, země převzala všechno.“ Také to naznačuje, že lidé nejsou s vládou spokojeni.

Úřady by vždy měly poslouchat lidi, aby se naši současníci, kteří mají „tajemství“, nechovali. Zástupci státu a veřejnosti vytvořili Národní radu pro veřejnou důvěru k projednání a vyřešení problematických otázek. Úzce spolupracuji se jejich členy na dohledu nad jejich prací. Práce Abaj také zdůrazňuje meritokracii. On ohodnotit člověka podle zásluh, nikoli jeho stavu. Velký básník dával vedení kazašské mládeži. V současné době Kazachstán prochází procesem politické modernizace. S podporou hlavy státu se objevila nová generace vůdců. Často však existují zprávy, že naše země potřebuje radikální politické změny. Je však důležité dospět k vnitrostátní dohodě o této otázce, skutečně posoudit schopnosti státu a přistupovat k ní zodpovědně. Ti, kteří uvažují o změně, se nestarají o budoucnost země, pouze se zaměřují na populistické myšlenky. Populismus získal globální charakter jako negativní trend. Po celém světě se často vyskytují hlasy skupin, které nemají jasnou strategii a které hledají sílu prostřednictvím holých hesel. Co se týče takových klamných lidí, Abaj říká: „Otřete jazyk a nechte na jeden den sedět.“ Ve skutečnosti je to nebezpečný proces, který podkopává rozvoj jakékoli země a podkopává národní identitu.

Pro nás, jak řekl Abaj, hrdost, vysoká sebevědomí a soupeření nám nevyhovují. Musíme udělat každý krok, abychom jasně a důkladně analyzovali, co se děje ve světě a v naší zemi. Je důležité dát především mír a jednotu, která zaručuje naši stabilitu a rozvoj. V zájmu státu se nejprve podívejme na kontinuitu, vykonanou práci. Pouze takovou politikou dokážeme dosáhnout všech našich strategických cílů a učinit z Kazachstánu jednu z nejrozvinutějších zemí.

Soucit s novou společností

Jádrem nového Kazachstánu je samozřejmě nová společnost. Zároveň bychom se měli zaměřit na zlepšení důstojnosti našeho národa a zlepšení konkurenceschopnosti našich lidí. Je také nutné se zbavit negativních rysů, které narušují rozvoj společnosti a narušují náš mír.

Dnes řada intelektuálů po celém světě varuje před krizí klasického kapitalismu a je skeptická vůči jeho budoucnosti.

Protože ve světě bohatí a chudí, vzdělaní a vzdělaní, město a vesnice zmizeli. Tempo tohoto procesu je stále silnější. Podnikání bylo pouze pro zisk, znalosti vytvářely oddělené prostředí a z nichž každá nese zodpovědnost jen za sebe.

Města rychle rostla a rozvoj malých sídlech byl zastaven. Vědci se domnívají, že toto vše je způsobeno oslabením sociální odpovědnosti.

Vrátí se společenská odpovědnost? To samozřejmě není snadný úkol. Řešení tohoto složitého problému by mělo být hledáno v Abajho vzorci „Full Man“. Slovo „úplný člověk“ odpovídá anglickému pojmu „člověk integrity“. To je jen charakteristika těch, kteří jsou velmi sebevědomí, usilují o dobro a dobro. Tento koncept, který je nyní rozšířený, byl interpretován Abajem již v devatenáctém století.

Lidský život jako celek se skládá z různých vztahů. Bez nich bude společnost oddělena. A komunikace samozřejmě přináší vzájemnou odpovědnost. Tato odpovědnost je porušena, když se sobectví zabývá sobeckými honbami. Proto Abay říká: „Měj svou mysl, své srdce, své srdce a budeš úplně oddělený od země,“ kromě toho, že člověk potřebuje teplé srdce, kromě světelné a prut.

Tito tři se stále považuje za jednotu pojmu, ale domnívá se, že by měly podléhat srdci předchozí dva. To je filozofie života kazašského lidu.

Tento druh našich lidí žil v obtížné situaci a byl přitahován k pohanům. Přestože měl potíže s jídlem, řekl, že je jeho povinností jíst krajíc chleba. Vždy to byla úcta k nejstarším, úcta k mladším, láska k zakopnutí, podpora pádu. Oslavením a poskytnutím těchto hodnot se naši lidé snažili zachovat je jako národ.  Musíme přehodnotit Abajův koncept „úplného muže“. V tomto ohledu musí naši vědci sledovat nový výzkum. Věřím, že koncept „plného muže“ by se v podstatě měl stát základním pilířem v jakékoli oblasti našeho života, vlády a školství, podnikání a rodinných institucí.

Jedním z témat Abajovy práce je boj proti hrdosti. Básník neustále vyzývá, aby byl ostražitý, aby nebyl rozptylován nedbalostí a smíchem. Rád pracuje tvrdě. Také se ponoří do psychologických aspektů zvládání opilosti a prokazuje, že racionální jednání může překonat úzkost. Citová inteligence, o které dnes mluvíme, také upoutala pozornost. Pýcha a hrdost se zbavily psychologie, povzbuzovány k tvrdé práci, hledání znalostí.

Známé myšlenky v Abajho básních: „Když tvrdě pracujete, , bez modlitby získáte vše“, „Věř v sebe, vaše práce a inteligence jsou dvě strany“. Každý člověk by si měl být těchto klíčových konceptů pevně vědom a měl by jít příkladem pro svou neúnavnou a poctivou práci. Naši lidé jsou poctěni za svou práci. Nezapomínáme, že tvrdá práce našich rodičů doma se stala velkým vítězstvím. Dnes je stále mnoho dobrých příkladů obyčejných lidí. V poslední době byly některé z nich udělovány státní ceny. Hlavní věcí je, aby si každý občan v době míru, jako dnes, uvědomil, že jeho mnohonásobná práce přímo ovlivňuje podporu hospodářství země. Abaj lze ve své době nazvat páteří podnikání, motivátorem tvrdé práce. V dílech velkého myslitele jsou příklady dovedností sebe pěstování, samostatně výdělečně činných a samostatně výdělečně činných. Vyzývá k novým přístupům k práci na zlepšení kvality života. Současně básník zdůrazňuje iniciativu, čestnost v profesi. Například ve své desáté větě dochází k závěru: „Kdo nebude bohatý, pokud budeš tvrdě pracovat?“ Podle Abaje, abyste si vydělali na živobytí, musíte se naučit řemeslo. Protože „zvířata polykají, umění nejí“ (třicátá třetí slova). Myslím si, že myšlenky velkého básníka jsou dnes pro kazašskou společnost relevantní. Proto dnes označujeme, jak se zbavit psychologie závislosti na surovinách a maximální prosperity malých a středních podniků.

Osobnost světové kultury

Téměř všechny moderní civilizované státy se mohou chlubit vysokou třídou historických postav. Mezi nimi jsou politici, státníci a veřejné osobnosti, vůdci, básníci, spisovatelé, umělecké a kulturní osobnosti. Kazaši mají také mnoho dětí. Abaj mezi nimi vyniká. Ale nejsme schopni představit světu našeho velkého myslitele. Během let své diplomatické služby jsem často potkal politiky a odborníky v různých oborech. Vyměňoval jsem si názory s cizinci na mnoho společných otázek společných lidstvu. Obecně jsou si dobře vědomi politických a ekonomických úspěchů Kazachstánu. A nejsme dobře obeznámeni s našimi duchovními a kulturními hodnotami. Vyvstává otázka: „Proč neodhalíme kazašskou kulturu a kulturu prostřednictvím Abaj?“ Abaj je génius kazašské půdy na světové úrovni. Dal celé mysli celé lidstvo.

Vědci se ponořili do hlubin Abajovy básnické síly a tvrdí, že z nekonečné výživy pocházel z kazašského folklóru, východního a západního umění, ruské literatury a historických děl. Abajova vysoká intelektualita je také patrná v jeho náboženské chuti. „Alláh je pravdivý, slovo je pravdivé, jeho slovo není nikdy falešné “ řekl. Je jasné, že k tomuto závěru dospěl, studoval, zkoumal a studoval díla východních a západních filosofů. Třicátým osmým slovem vyjadřuje svůj postoj k Bohu. Náboženští filozofové, kteří hodnotili Abaj duchovní pozadí, věnují zvláštní pozornost jeho pojmu „muslim“. Koncept „oddaného muslima“ byl pravděpodobně zapojen nejen do Kazachstánu, ale také do celého muslimského světa. Zde je náš filozof Abaj, který na globální úrovni stále stoupá skrze tuto náboženskou perspektivu. Jak víte, v hlavním městě pořádáme tradiční shromáždění všech náboženství. Existuje rovnováha mezi účelem takových událostí a pozicí velkého Abaje.

Všichni jsme přitahováni touhou básníka po čistotě duše lidstva.

Jak je známo, obraz Abaj jako uměleckého obrazu byl ve světové literatuře vysoce oceňován románem M.Auezova „Cesta Abaje“. Ale to je jen jeden aspekt uznání Abaj. Abychom poznali pravého Abai, básníka Abaj, musí být odhalen význam myšlenek vyjádřených v jeho básních a tisku. Musí být přeložen do hlavních jazyků světa a zachovat všechny jeho barvy. Je těžké říci, že se nám to podařilo. Překládat skutečné národní básníky do jiných jazyků není snadný úkol. Překladatel musí mít také talent stejného myslitele. Tomu by měli věnovat zvláštní pozornost naši učitelé Abaj, lingvisté a soucitní občané.

První prezident Republiky Kazachstán Nursultan Nazarbayev: „Abaj není jen vynikající člověk, který neocenitelně přispěl k duchovním pokladům kazašského národu, ale také moudrý člověk, který tvrdě pracoval pro to, aby se kazašský národ stal velikým státem.

Abaj je úžasná postava mezi mysliteli světové úrovně. Práce moudrého básníka mohou skutečně obohatit duchovní život nejen Kazaši, ale i celé lidské rasy. Protože obsah Abajih děl je plný univerzálních hodnot. Jeho obscénní slova jsou běžným pokladem národů světa. Je to sbírka klasických nápadů. Ačkoli přísloví, přísloví a přísloví jsou různá, jedná se o zvláštní žánr. Abaj ve svých poznámkách prokazuje, že rozkvetl a dosáhl duchovní výšky, čímž ocenil společné dědictví lidstva. Slovem jeho slov je humanismus, kultura a dobro. Při hledání alternativ ke Khakimovým slovům přicházejí na mysl spisy francouzského myslitele Montenne. Pokud však více přemýšlí o své osobnosti a osobnosti jiných, hlavním posláním Abajových slov je přemýšlet a přeměnit se v cíl. Skvělá slova velkého myslitele jsou však cenná. Čím vyšší reprezentujeme Abaj ve světové kultuře, tím větší je čest našeho národa. V dnešním věku globalizace a ve věku informačních technologií by se slovo Abaj, mělo týkat všech.

Na světě jsou jednotlivci, kteří významně přispěli k rozvoji různých oblastí vědy a vzdělávání a byli uznáni jako univerzální myslitelé. Například, když se mluví o Číně přijde na mysl, Lao-c’ a Konfucius, o Rusku – Dostojevský a Tolstoj, o Francii – Voltaire a Rousseau. Rovněž musíme dosáhnout takové úrovně, že když promluví Kazachstán, cizinci okamžitě vzpomenou jméno Abaj. Bylo by velkou ctí, kdyby nás ostatní lidé respektovali tím, že řeknou: „Kazašský národ – Abajův národ“. To se hodí jakýmkoliv způsobem, kterým vychvalujeme Abaje. Jeho poučný život a opravdová tvorba jsou vzorovým příkladem nejen pro kazašský národ, ale i pro celý svět. Abajovy představy o člověku a společnosti, vzdělání a vědě, náboženství a tradici, přírodě a životním prostředí, státu a vládě, jazyce a komunikaci neztrácejí po staletí svůj význam. Protože dědictví básníka je duchovním jídlem celého lidstva. Když existuje kazašský národ, Abajho jméno i nadále bude vzrůstat. Pokud si vážíme jeho zlatých slov jako duchovní bohatství, poroste pověst naší vlasti před celým světem.

Nejprve musíme propagovat Abaj jako kulturní kapitál našeho národa. Nezapomínejme, že civilizované země oceňují kazašské identitu, kulturu, literaturu a duchovní růst v míře a popularitě vynikajících osobností světové úrovně. Proto je nezbytné představit Abajovi jako značku nového Kazachstánu světové komunitě. To je posvátná povinnost dnešní generace.

Vliv jubilejního svátků

Pokud chceme obnovit naše národní vědomí a vytvořit konkurenční národ, musíme pečlivě prostudovat Abajovo dílo. Jeho názory na různé procesy ve společnosti jsou dnes pro Kazachstán velmi užitečné. Abaj, který odráží obraz nejen jeho času, ale také moderní společnosti, je neměnnou vůdčí hvězdou národního ideálu.

Všichni víme, že existuje zakořeněná představa, že každý kazach by měl mít doma dombyra. Stejně tak věřím, že v každé rodině by měla být kniha Abaje a román Mukhtara Auezova „Cesta Abaje“.

Příští generace by měla sledovat cestu Abaje. Toto je splnění snu velkého básníka. Proto se musíme poučit z myšlenek a svátku Abaje.

V letošním roce se na mezinárodní, národní a regionální úrovni uspořádá více než 500 akcí věnovaných 175. výročí Abaje. Hlavní událostí bude mezinárodní vědecká a praktická konference s názvem „Dědictví Abaje a světová duchovnost“, která se bude konat v srpnu ve městě Semey ve spolupráci s UNESCO. Také v říjnu se ve městě Nur-Sultan uskuteční mezinárodní konference na téma „Abaj a úkoly duchovní modernizace“. Tato setkání umožní zevrubně prostudovat osobnost a dědictví Abaje a otevřít cestu pro jeho využití ve prospěch nového Kazachstánu 21. století.

Jedním z důležitých projektů je překlad a publikování děl velkého básníka v deseti jazycích. Konkrétně bude práce Abaje přeložena do angličtiny, arabštiny, japonštiny, španělštiny, italštiny, čínštiny, němčiny, ruštiny, turečtiny a francouzštiny. Bude natočeno několik dokumentárních filmů a televizní seriál „Abaj“, o životě, dědictví básníka, jeho roli ve vývoji kazašské kultury.

Od oslavy výročí básníka sféra umění nebude vynechána. Divadelní a hudební festivaly se budou konat na národní a republikánské úrovni. Letošní ceny budou věnovány práci Abaje. Státní cena za nejlepší díla v oblasti literatury a umění bude nyní nazvána Státní cena Abaje.

Pocta osobnosti a dědictví Abaje bude pokračovat v zahraničí. Plánuje se vytvoření „centrum Abaje“ na ambasádách Kazachstánu v Rusku, Francii, Velké Británii a dalších zemích. Tyto kulturní akce musí být organizovány, bez vyhazování peněz.

Hrobka dynastii Kunanbaje Oskenbajuly v obci Akšoky, Východní-Kazachstánské oblasti bude upravena.

Zároveň se domnívám, že vláda by měla přijmout následující opatření k maximalizaci Abajovy osobnosti.

Region Semey je jedním z nejposvátnějších míst v historii Kazachstánu. Město Semey, které zaujímá zvláštní místo v duchovním rozvoji země, by proto mělo být určeno jako historické centrum. Rodiště velkého Abaje, Šakarima a Muchtara Auezova si zaslouží zvláštní úctu. V tomto ohledu musíme rozvíjet sociálně-ekonomický komplex města a modernizovat jeho historické a kulturní objekty v souladu s novými požadavky. Nabádám vládu, aby v tomto ohledu přijala vhodná opatření. V rámci jubilejního roku je nutné zlepšit oblíbené místo pobytu Abaje, Zhidebay a vytvořit příznivé podmínky pro veřejnost, která chce přijít a poklonit se duchu velkého básníka. Kromě toho je nutné věnovat zvláštní pozornost Státnímu historicko-kulturnímu a literárně-památkovému muzeu Abaje “Židebaj-Borili”, aby se stalo centrem vědecké a vzdělávací práce. V Zhidebay by mělo být postaveno nové muzeum a historická budova „dědictví Abaje“. Je nutné poskytnout státní podporu časopisu „Abaj“, který založili Muchtar Auezov a Žusipbek Ajmautov v Semey v roce 1918, a který začal znovu publikovat v roce 1992. Tyto a další rozsáhlé události se konají za účelem uctění ducha Velkého Abaje a oslavení jeho bohatého dědictví. Vyzývám všechny obyvatele Kazachstánu, aby se aktivně zapojili do této vznešené iniciativy.

*   *   *

Připisujeme velký význam 175. výročí Abaj jako události, která obnovuje vědomí veřejnosti a dává podnět našemu rozvoji jako země, národa jako celku. Myslím si, že hlavním cílem této svátku by měla být jakási zpráva učiteli celého národa. Kritika Abaje – těžká kritika, konstruktivní kritika.První prezident začal a národ podporoval, tak dosáhli jsme vysokých výšin. Stanovili jsme si cíl vstoupit do nejlepších padesáti a dosáhli tohoto cíle v předstihu. Máme v plánu se připojit k top třiceti. A toho dosáhneme. Abajův dědictví nám také může pomoci dosáhnout tohoto cíle. Další otázka – dokázali jsme pochopit Abajovu pomoc, můžeme si uvědomit?

Oslava výročí by se měla snažit najít cestu ven z velké výzvy, před kterou stojí národ. Přejeme všem občanům, aby hluboce přemýšleli o naší zemi a o zvláštnosti národu před tímto svátkem. Co nám Abaj důvěřoval? Co od nás Abaj požadoval? Co od nás Abaj očekával? Jakou skutků národa Abaj obdivoval? Byli jsme schopni učit se z tohoto případu? Jaký kazašský případ litoval Abaje? Dokázali jsme se zbavit této smutného případu? Jinými slovy, můžeme najít spoustu uspokojení, když přemýšlíme o tom, zda děláme pět ušlechtilých skutků a vyhýbáme se pěti nepřátelům, o kterých mluvil básník.

Dědictví Abaje je posvátná hodnota, která otevírá cestu k jednotě a rozvoji našeho národu. Obecně řečeno, pokud se budeme řídit radou Abaj v jakékoli oblasti života, budeme se rozvíjet jako země a dosahovat našich cílů jako stát. Sen Abaje je sen národu. Nesmíme se šetřit, když plníme sny a povinnosti národu. Ponaučení a vychování Abaje nasměrují nový Kazachstán 21. století do těchto výšin.

 

Podobné příspěvky

KARYA hlásí comeback

Jaroslav Hauer

Bez roucha v Divadle v Dlouhé

Redaktor J.Hampl

Úspory 40 % Čechů vzrostly, lidé se bojí budoucnosti

Redakce