Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Bydlení Stará Praha Zprávy z Prahy

Dne 18.6.2019 se konalo na Žofíně 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1

MUDr. Martin Jan Stransky

V rámci interpelace veřejnosti vystoupil i pan MUDr. Martin Jan Stránský

Sdělil, že se jedná se o přestavbu budovy na ulici Karolíně Světlé 8 (čp 301), která se konvertuje na hotel. Kromě jiného, na zmíněné budově se staví nástavba střechy s hřebenem v úrovni necelých 29 metrů, čímž přesahuje stávající atiku o 9 metrů. Takové zvětšení objemu budovy do výšky, se zjevným narušením celého střešního profilu P1 je ve zjevném rozporu s regulačním plánem, v rozporu se zásadami územního rozvoje a v rozporu s územním plánem mj. z důvodu nedodržení podílu bydlení.

K záměru nebylo vůbec vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu – odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu § 149 odst. 2 správního řádu, které je nutné pro případné vydání rozhodnutí stavebního úřadu povolujícího takovou stavbu. To bylo důvodem pro zrušení stavebního povolení k úpravám předmětné budovy.  Ty ale zjevně pokračují dál.

Je přitom nutné uvést, že objekt je součástí území, pro něhož byl vydán regulační plán jako územní plán zóny vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2002, která stanoví podmínky pro možné úpravy stávajících a výstavbu nových objektů.  Prostorová regulace určuje počet nadzemních podlaží 5, nikoliv 7.

Dle regulačního plánu mohou být objekty určené k zachování modifikovány pouze dle stanovených regulativů a výšky budov nesmí, dle výše uvedené vyhlášky, být měněny jinak, než je uvedeno v dokumentaci územního plánu, tedy, že výšky stávajících objektů mohou být měněny v rozmezí maximálně 0,5 m.  Tím je stavba ve zjevném a zásadním rozporu s regulací platnou v daném území.

Stavba, která má být po dokončení hotelem, je v rozporu s předmětnou regulací rovněž potud, že tato zapovídá budovat v území velká ubytovací zařízení (nad 20 lůžek) resp. nedoporučuje budovat ubytovací zařízení vůbec.  Stavba je z mnoha důvodů v rozporu se stavební regulací daného území. Přesto fakticky stavba nadále pokračuje.

Představenstvo Prahy 1 přislíbilo panu MUDr. Stránskému  písemně odpovědět na tuto interpelaci.

MJS

 

Podobné příspěvky

Městská část Praha 6 má nové čestné občany

Afri

Žádné rušení lůžkových kapacit, ani jedna další zrušená nemocnice

Afri

Chceme-li podstatně lepší podmínky pro výrobu potravin, musí se DPH vrátit na 10 procent

Afri