Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti a události z Česka

Synoda Starokatolické církve v ČR schválila svěcení žen a žehnání partnerství

Synoda

Synoda Starokatolické církve v ČR se na svém jednání v Bystřici pod Hostýnem  v pátek 14. 10. 2022, usnesla na otevření možnosti přijetí svátosti svěcení do všech tří stupňů – jáhna, kněze i biskupa – pro všechny pokřtěné bez rozdílu pohlaví. Usnesla se také na zavedení obřadu žehnání partnerství, který bude určený těm trvalým svazkům partnerů, kteří nemohou uzavřít církevní manželství, včetně svazků osob téhož pohlaví.

Synoda Starokatolické církve v ČR

Všichni věřící se skrze jeden křest těší před Bohem téže vykoupené důstojnosti, a proto ve Starokatolické církvi v ČR mohou muži i ženy bez rozdílu přijímat svátostné svěcení do apoštolské služby diakonátu, presbyterátu a episkopátu,“ zní usnesení synody, které otevírá možnost kněžského a biskupského svěcení ženám. Jáhenské svěcení je v české starokatolické církvi možné už od roku 2003 a vysvěceno byly od té doby čtyři ženy.

K zavedení žehnání partnerství synoda přistoupila po tříletém konzultačním procesu

Synoda-2022Požehnání partnerství není manželstvím, ale je určené pro páry, které manželství uzavřít z různých důvodů nemohou. Do této skupiny patří i páry osob stejného pohlaví. Rozhodnutí synody stanoví: „Synoda souhlasí s možností žehnání na cestu společným životem v lásce a věrnosti dvěma partnerům, kteří nemohou uzavřít v církvi manželství a pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavírání manželství.“

Mimo to přijala synoda ještě zvláštní prohlášení, které odsuzuje nedávný vražedný útok proti LGBT+ lidem v Bratislavě: „Synoda Starokatolické církve v ČR vyjadřuje obavy nad nárůstem napětí ve společnosti a nenávisti, která je často namířená vůči sexuálním, náboženským, národnostním i etnickým menšinám. Důrazně odsuzuje brutální vraždu členů LGBT+ komunity, ke které došlo 12. 10. 2022 v Bratislavě. Verbální projevy nenávisti jsou pramenem násilí, proto vyzýváme zodpovědné lidi v církvích i ve veřejném životě k budování společnosti pro všechny lidi bez rozdílu.“

Synoda ratifikovala vstup do plného společenství s indickou církví Mar Thoma

Kromě těchto dvou bodů synoda ratifikovala vstup do plného společenství s indickou církví Mar Thoma, zvolila Synodní radu a přijala prohlášení k válce na Ukrajině, které zní: „Synoda se připojuje ke stanovisku Světové rady církví, které odsuzuje nezákonnou a neospravedlnitelnou invazi Ruské federace na Ukrajinu. Připojuje se také ke stanovisku Světové rady církví, že válka je neslučitelná se samotnou Boží přirozeností a vůlí pro lidstvo a v rozporu s našimi základními křesťanskými a ekumenickými zásadami, a proto odmítáme jakékoli zneužívání náboženského jazyka a autority k ospravedlnění ozbrojené agrese a nenávisti.

kapleSynoda je nejvyšší orgán Starokatolické církve v ČR a schází se jednou za tři roky. Jejími členy jsou všichni faráři a administrátoři farností, zástupci ostatních duchovních a laičtí delegáti ze všech farností. Synodě předsedá biskup.

Starokatolická církev v ČR u nás oficiálně existuje od roku 1877 a před druhou světovou válkou měla převážně německojazyčné věřící. V současnosti má na našem území 23 farností a společenství. Do pastorační péče starokatolické církve patří také všichni anglikánští věřící na našem území, protože starokatolické a anglikánské církve se v roce 1931 spojily do plného společenství.

  1. října 2022/ Petr Jan Vinš

Podobné příspěvky

Dnes startuje hlasování o světově unikátních Cenách SDGs

Afri

Značka kvality má za cíl usnadnit spotřebiteli orientaci na českém trhu

Afri

Produkce českých potravin je v ohrožení

Redaktor J.Hampl