Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zajímavosti a události ze zahraničí

Poselství hlavy státu Kasym-Jomart Tokajev lidu Kazachstánu

prezident Republiky Kazachstán Kassym-Zhomart Tokajev

SPRAVEDLIVÝ STÁT,  JEDEN NÁROD, PROSPERUJÍCÍ SPOLEČNOST

I. NOVÁ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Základní cíl naší hospodářské politiky zůstává stejný-kvalitní a inkluzivní růst blahobytu našich občanů.

Prioritami nového ekonomického kurzu budou:

– stimulace soukromé podnikatelské iniciativy, tj. odklon od státního kapitalismu a nadměrného zasahování státu do ekonomiky;

– rozvoj konkurence, tedy zajištění rovných příležitostí pro všechny;

– samozřejmě, spravedlivé rozdělení národních příjmů.

To vše zahrnuje řešení řady prioritních úkolů.

První. Administrativní regulace cen snižuje investiční atraktivitu celých průmyslových odvětví, vede k nedostatku zboží a závislosti na dovozu. Proto je třeba postupně odmítnout zásah státu do cenotvorby. Výjimkou budou nekonkurenční trhy-tarify monopolistů zůstanou pod přísnou kontrolou. Ale kontrola vůbec neznamená tlak. Dnes se staly případy, kdy se státní orgány, včetně silových, snažily kontrolovat podnikání a požadovat snížení cen a tarifů. Je důležité dodržovat rovnováhu mezi potřebou omezit zisky monopolů a zajistit investice do infrastruktury.

V zemi jsou opotřebované dvě třetiny rozvodných sítí, 57% tepelných komunikací a téměř polovina vodovodních sítí. Tato čísla mluví sama za sebe. Umělé omezování tarifů je plné vějířových výpadků, nehod a v důsledku toho ohrožení zdraví a života občanů. Na monopolních trzích je třeba přejít na novou tarifní politiku “tarif výměnou za investice”. Míra opotřebení sítí a kapacity by měla být snížena minimálně o 15%.

Tarif bude poskytován výměnou za investice do infrastruktury a účast v systému státního monitorování, aby byla zajištěna transparentnost. Podstatnou část investice musí majitel uhradit ze svých prostředků, a ne na úkor tarifu. Je třeba vyvinout účinné pobídky pro zavádění inovací, umožnit přerozdělování části nákladů uvnitř tarifního odhadu a zachovat určitý podíl příjmů. Je třeba postupně odmítnout křížové subvencování tarifů, při kterém jsou ceny pro některé spotřebitele omezeny zvýšením nákladů na služby pro ostatní.

Druhé. Pro další démonizaci ekonomiky jsou nutná institucionální rozhodnutí.

Na legislativní úrovni by měl být definován pojem “konglomerát”. Vzájemně propojené subjekty trhu jsou povinny získat povolení k ekonomické koncentraci. Všechny jejich transakce by měly být pečlivě kontrolovány, včetně příznaků použití nerynokových cen. Vývoj tržní ekonomiky je negativně ovlivněn činností jednotlivých operátorů. Proto je třeba tuto instituci znovu zaregistrovat. Stávající operátory je třeba převést do konkurenčního prostředí nebo uznat monopoly a regulovat jejich činnost v rámci zvláštního antimonopolního práva. 

Třetí. Udržitelný hospodářský růst je přímo závislý na srozumitelné, předvídatelné daňové politice.

V roce 2023 by měl být zaveden nový daňový řád. Jeho nejproblematičtější blok – daňová správa-by měl být kompletně aktualizován. Je také třeba zajistit úplnou digitalizaci daňové kontroly, což eliminuje jakoukoli vzájemnou interakci.

Další prioritou je zvýšení efektivity daňové pobídky.

K tomu je třeba přistoupit k diferencovaným daňovým sazbám v různých sektorech ekonomiky. Je třeba zavést mechanismy snižování nebo osvobození od daně z příjmu právnických osob ze zisku, zaměřené na technologickou modernizaci a vědecký vývoj. Bude nutné zjednodušit speciální daňové režimy tak, aby se minimalizovalo pokušení daňových úniků.

Nový kodex by měl zabránit záměrnému drcení organizací s cílem snížit daňovou zátěž.

Pro rozvoj civilizovaného obchodu je třeba rozšířit uplatňování maloobchodní daně s odpovídajícími sazbami a jednoduchými postupy. V rámci daňové reformy je důležité zvážit zavedení takzvané “daně z luxusu”. Bude účtován při nákupu drahých nemovitostí, vozidel a nebude mít vliv na střední třídu.

Samostatně se zaměřím na téma poplatků při nákupu automobilů.

Každý zná problém s auty z některých zemí blízkého zahraničí. Zůstávají mimo právní pole a představují hrozbu pro veřejnou bezpečnost. Je třeba přijmout drastická opatření k překrytí všech nelegálních kanálů dovozu strojů. Zároveň je nutné vyřešit situaci s takovými vozy dovezenými do 1. září letošního roku.

Pro jejich legalizaci navrhuji použít jednorázový poplatek za likvidaci a primární registraci ve výši nepřesahující 200-250 tisíc tenge. Opatření by se mělo dotknout vozidel, která nejsou hledaná a prošla celním “čištěním”.

Čtvrtý. Efektivní daňová politika úzce souvisí s transparentní Celní správou.

Je důležité dokončit plnou integraci daňových a celních informačních systémů.

Dále. Mnoho kontrolorů je jednou z hlavních příčin neúčinnosti. Na hranicích je proto nutné zavést mechanismus integrované celní kontroly. Celní odbavovací centra by měla fungovat na principu “jednoho okna”.

Pátý. Musíme se naučit žít z prostředků.

Model rozpočtové politiky bude reformován přechodem z “řízení rozpočtu”na” řízení výsledků”.

Přímo v rozpočtovém kodexu je třeba stanovit mezní předpisy, které jsou povinné pro dodržování při plánování a provádění rozpočtu. Bude ukončena praxe neefektivního vynakládání prostředků Národního fondu. To je nesmírně důležité. Současně budou Transfery z Národního fondu pokračovat, ale výhradně na rozvoj kritické infrastruktury a projekty obecného významu.

Je třeba zásadně zjednodušit rozpočtové procesy. Je třeba také umožnit státním orgánům přesunout nevyčerpané prostředky na příští rok. Toto řešení se zbaví neefektivní praxe vrácení peněz do rozpočtu. Současně je třeba spustit systém řízení rozpočtových rizik, který zahrnuje i kvazistátní sektor.

Začali jsme převod do regionů daňových příjmů, tato práce musí pokračovat. Osvědčený projekt “rozpočet lidové účasti” by měl být změněn na města okresního významu a obce. V tomto případě by se zapojením veřejnosti měly tvořit alespoň 10% výdajů na bydlení. Pro efektivní implementaci těchto přístupů je třeba přijmout nový rozpočtový kodex.

Šestá. Systémová podpora podnikání.

Zde je v první řadě nutné spustit plnohodnotnou “regulaci s čistým štítem”. Tato zakázka trvá už dva roky. Namísto nekonečných úprav stovek a tisíců dílčích dokumentů a instrukcí je třeba schválit nová kompaktní a srozumitelná pravidla práce. Tento přístup by měl být plně realizován od 1. ledna 2024.

Dále. Při poskytování finanční podpory bude stát upřednostňovat konkurenceschopné malé a střední podniky. Základním kritériem pro takovou pomoc bude růst fondu mzdy a zvýšení daňových odpočtů. Současně bude zaveden automatizovaný systém určování příjemců státní podpory.

Je třeba vytvořit kvalitativně nový systém veřejných zakázek. Prioritou by měla být kvalita zakoupeného zboží a služeb, nikoliv minimální cena. Veřejné zakázky a kvazistátní organizace musí být převedeny na jednotnou platformu. K realizaci těchto přístupů bude nutné přijmout nový zákon “o veřejných zakázkách”.

Sedmý. Mělo by jít o nový model partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Dnes se mnoho projektů PČP stalo “krmítkem” pro bezohledné podnikatele a úředníky. Smlouvy v této oblasti by měly být transparentní a uzavřeny na základě soutěže. Pro zvýšení účinnosti tohoto mechanismu je třeba přijmout příslušný zákon. 

Osmý. Velkým problémem tuzemského byznysu zůstává nedostatek úvěrových zdrojů.

Nedostatečné financování malých a středních podniků v Kazachstánu činí přibližně 42 miliard dolarů. V tomto případě se v bankách nahromadily více miliardové likvidity, které ve skutečnosti nefungují pro ekonomiku. Národní banka, finregulační agentura, vláda musí najít konkrétní řešení, které zajistí stabilní a cenově dostupné půjčky v reálném sektoru. Vzhledem k nejsložitějším specifikům situace by ČNB měla vykazovat větší flexibilitu, řekl bych, vynalézavost. Pozitivní příklady v zahraničí jsou k dispozici.

Devátého. Země je základním výrobním faktorem. Bez přístupu k ní podnikání není možné.

Do konce roku je třeba vypracovat efektivní přístupy pro rychlé a transparentní přidělení podnikatelům pozemků. V každém regionu a velké obci by mělo být provedeno posouzení dostupnosti neobsazených nebo nevyužitých pozemků. Tyto informace by měly být obchodně plně dostupné.

Věřím, že tato opatření zvýší konkurenceschopnost nejen podnikatelské třídy, ale i ekonomiky jako celku.

II. VÝVOJ REÁLNÉHO SEKTORU

Za prvé, bude nutné výrazně zjednodušit legislativu a postupy pro přilákání investic do vývoje útrob.

Je třeba dokončit vytvoření jednotné geologické informační banky.

Pověřuji vládu, aby zvýšila investiční atraktivitu průmyslového sektoru.

V loňském roce bylo na můj pokyn provedeno hodnocení účinnosti všech zvláštních ekonomických zón. Podle jejích výsledků jsou definována problematická místa a nastíněny nové přístupy.

Nyní je třeba přejít k zásadně odlišné politice rozvoje SEZ. Zvláštní význam tato otázka získává v souvislosti s relokací do Kazachstánu zahraničních podniků. K poskytování investičních výhod pro SAZ by se mělo přistupovat diferencovaně. Hlavní věc by měla být zásada: čím více investic, tím více výhod.

Současně mohou investoři, kteří nespadají do prioritních činností, ale realizují důležité průmyslové projekty, vydávat pozemky bez použití daňových a celních preferencí. Je třeba také vyřešit otázku práva na vlastnictví pozemků na území SEZ pro podniky, které v dobré víře splnily všechny investiční závazky.

Obecně je nutná systémová práce na přilákání investic. To je prioritní úkol vlády.

Dále. Jak již bylo řečeno, stát bude důsledně snižovat svou účast v ekonomice.

Fond “Samruk-Kazyn” se transformuje na investora, který vlastní pouze většinový balík, dostatečný pro kontrolu klíčových sektorů ekonomiky. Ostatní aktiva a akcie fondu budou privatizovány, včetně prostřednictvím mechanismu “lidové IPO”.

Jako spoluinvestor se “Samruk-Kazyna” bude podílet pouze na kriticky významných projektech, které nemohou být realizovány soukromými investory. O takových projektech bude rozhodovat prezident.

Další otázkou je posílení tranzitního potenciálu země.

S ohledem na současnou geopolitickou situaci se Kazachstán stává nejdůležitějším pozemním koridorem mezi Asií a Evropou. Musíme plně využít otvírací příležitosti a stát se dopravně-tranzitním uzlem skutečně světového významu. Kazachstán již začal realizovat tak velké projekty, jako je vytvoření kontejnerového rozbočovače v Aktau, rozvoj transkaspického koridoru. Do této práce budou zapojeny špičkové logistické společnosti světa. Národní společnost “Қazaқstan Temir zhola” bude přeměněna na plnohodnotnou tranzitní a logistickou společnost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kvalitě výstavby dálnic, včetně místního významu.

Navzdory obrovským rozpočtovým infuzím tento problém nezmizí z agendy. Dříve jsem pověřil do roku 2025, aby se podíl místních silnic v dobrém stavu zvýšil na 95%. Vláda by měla tuto záležitost dostat pod přímou kontrolu. Konkrétní výsledky práce na odhalování nesrovnalostí při stavbě silnic jsou nezbytné. Stále dochází k výpadkům zabezpečení bitumenu. To je nesmysl pro velkou ropnou zemi. Vláda by měla tento problém definitivně vyřešit. Obecně řečeno, upřímně řečeno, systémové selhání vlády, neustále se vyskytující deficity paliva, pak cukry vedou ke spravedlivému rozhořčení občanů. Je to důsledek neposlušnosti, nerozhodnosti kabinetu. Pokud to tak bude pokračovat, bude nutné znovu učinit konkrétní personální rozhodnutí.

Dále. Významné místo ve struktuře národního hospodářství zaujímá stavební sektor. Generuje 5-6% HDP země a s ohledem na související odvětví-mnohem více.

Mezitím dnes v Kazachstánu architektonické a stavební činnosti regulují více než 2,5 tisíce různých dokumentů. Vznikl zmatený, zaburokratizovaný systém, který plodí korupci. Stále se používají zastaralé stavební normy a normy. Proto pověřím vládu, aby přijala koncepčně nový dokument – urbanistický kodex. Každé město by mělo vytvořit funkční interaktivní mapy pozemků a schémat inženýrských sítí.

V katastru nemovitostí musí být mapy pozemků pro průmyslové účely doplněny aktuálními schématy dopravní a komunální infrastruktury. Jedním z klíčových zůstává otázka rozvoje zemědělství.

Stav průmyslu přímo ovlivňuje potravinovou bezpečnost země. Je třeba vyřešit strategický úkol zvýšit objem výroby a zvýšit přidanou hodnotu domácí zemědělské produkce. Doba, kdy bylo možné jen prodávat obilí a dobytek, je minulostí. Vláda by měla připravit nové dlouhodobé přístupy k dotování průmyslu. Rozpočtové prostředky by měly poskytnout efektivní výnosy.

Stát už nebude rozhazovat peníze. Je třeba posílit kontrolu přidělování a zvládání dotací.

Velkou perspektivu pro rozvoj agrární sféry otevírá venkovská kooperace.

Byl realizován příslušný pilotní projekt. Podle jeho výsledků se výnos v zemědělských družstvech, které se na něm podílely, zdvojnásobil a nárůst populace – téměř o čtvrtinu. Tato úspěšná zkušenost musí být postupně rozšiřována po celé zemi s ohledem na specifika regionů. 

Průmysl zoufale potřebuje pokročilá technologická řešení.

V současné době není pro rozvoj zemědělství dostatek informací. Všechny nesourodé informace o stavu zemědělské půdy, vodních zdrojích, zavlažovacích systémech a dopravní dostupnosti budou sloučeny na jediné digitální platformě. Obecně platí, že od příštího roku musí agroprůmyslový komplex země vydělávat podle nových a stabilních pravidel.

Chci se samostatně zabývat činností Komise pro zabavování nevyužitých pozemků.

V rámci její práce už stát vrátil zhruba 2,9 milionu hektarů zemědělské půdy. Do konce roku je plánováno vrácení nejméně 5 milionů hektarů. Celková plocha nevyužitých nebo vydaných pozemků, která je v rozporu s legislativou, je asi 10 milionů hektarů. Vláda a akimy by o nich měly rozhodnout do konce roku 2023. Zejména proto, že moratorium na kontroly související s pozemkovými záležitostmi je zrušeno.

Hlavní bariérou pro udržitelný hospodářský rozvoj země je nedostatek vodních zdrojů. V současné realitě se toto téma dostává do kategorie otázek národní bezpečnosti.

Snížení vnějšího přítoku vody je zhoršeno jeho neúčinným použitím-ztráty dosahují až 40%.

Další charakteristické problémy oblasti: vysoká opotřebovanost infrastruktury, nízká úroveň automatizace a digitalizace, nedostatek vědeckého doprovodu a nedostatek personálu.

K jejich řešení je třeba zintenzivnit práci Vodohospodářské rady za vlády s účastí odborníků. Pro přípravu požadovaných odborníků je nutné určit silnou základní školu.

Obecně platí, že pro rozvoj vodního průmyslu je třeba připravit tříletý projekt.

Lidé jsou hlavní hodnotou naší země.

Spravedlivé rozdělování národního bohatství a poskytování rovných příležitostí každému občanovi je proto klíčovým cílem našich reforem. Harmonický rozvoj společnosti je možný pouze za předpokladu zajištění zdraví národa. Navzdory reformám ve zdravotnictví je stav tohoto odvětví velmi žádoucí.

Je zřejmé, že celý komplex nahromaděných problémů nelze vyřešit jednorázově. Proto je třeba zaměřit úsilí na kritické aspekty, z nichž jeden je systém financování. Chronické podfinancování průmyslu vede k tomu, že pojištění občané nepřijmou množství zdravotní péče, které jim bylo poskytnuto.

Situaci zhoršuje umělé rozdělení zdravotní péče na státem garantované a pojišťovací balíčky.

Je třeba konstatovat nedostatek pojišťovacího modelu jako takového. To je velké opomenutí.

Je třeba konečně spustit systém dobrovolného zdravotního pojištění. Pověřuji vládu, aby přehodnotila přístupy k financování zdravotnictví a sociální sféry jako celku. Zvláštní pozornost by měla být věnována komplexnímu zlepšení zdravotnické infrastruktury, včetně prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Medicína je investičně atraktivní obor, stačí vytvořit správné podmínky.

Od příštího roku jsem se rozhodl zahájit realizaci národního projektu zaměřeného na potřeby venkovských obyvatel naší země. Během dvou let bude vybudováno a plně vybaveno zdravotnické a zdravotnické zařízení a porodnice v 650 obcích, ve kterých dnes nejsou zdravotnická zařízení. Stát tak zajistí přístup k primární zdravotní péči více než milionu občanů.

V rámci národního projektu bude 32 okresních nemocnic modernizováno a přeměněno na multidisciplinární instituce. Objeví se v nich centra mrtvol, oddělení chirurgie, resuscitace a rehabilitace. Tím se zvýší kvalita zdravotní péče pro více než čtyři miliony občanů.

Kromě toho získá rozvoj telemedicíny, která otevře přístup k kvalifikované pomoci obyvatelům vzdálených oblastí. Pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského zdravotnictví je nutné důsledně zlepšit systém vzdělávání lékařů. Na lékařských fakultách budou zřízeny multidisciplinární univerzitní nemocnice a kliniky. Během tří let se roční počet grantů na přípravu v rezidentuře zvýší o 70%.

Všechna tato opatření umožní ne slovy, ale ve skutečnosti zlepšit zdraví našeho národa.

Další důležitou otázkou je stav vzdělávacího systému, který hraje rozhodující roli při zvyšování potenciálu národa. Náš lid má přísloví: “El bolamyn deseң, besigiңdi tзеze “(“budoucnost země je tvořena v kolébce dítěte”).

Předškolní výchova by proto měla být prioritou. V současné době je v České republice předškolním vzděláním jen necelá polovina dětí ve věku od 2 do 6 let. Taková situace je nepřípustná. Je třeba zásadně řešit otázku zajištění mateřských škol. Současně je třeba přijmout účinná opatření ke zvýšení sociálního statusu a mezd pedagogů. Současně je třeba stanovit jasné požadavky na odborníky v této oblasti a postupně snižovat pracovní zátěž. Hnací silou pokroku ve vzdělávání jsou oddaní pedagogové. Proto je nutné atestovat ne školky, ale pedagogy.

Dalším významným faktorem při utváření úspěšného národa je kvalita středního vzdělání. Každý Kazašský školák by měl mít slušné podmínky pro výuku a všestranný rozvoj. Právě na to se zaměřuje nový národní projekt “komfortní škola”. Do roku 2025 vytvoříme 800 tisíc učňovských míst, která splňují současné požadavky. To by zcela vyřešilo problém nouzových a třísměnných škol. Toto opatření také výrazně vyrovnává rozdíl mezi kvalitou vzdělávací infrastruktury ve městech a obcích.

Obecně platí, že výstavba nových škol by měla být jedním z prioritních úkolů vlády a Akimov.

Všechny neoprávněně získané prostředky, které stát v důsledku soudů nad korupčníky dostává, by měly být vynaloženy na výstavbu škol. Vláda by měla rozhodnout o právním provedení této akce. Je důležité zajistit maximální dostupnost školní uniformy pro všechny studenty. Domnívám se, že dětem z jednotlivých sociálně ohrožených kategorií by ji stát měl poskytovat na úkor rozpočtu.

Cílené veřejné zakázky na pořízení školních uniforem by měly směřovat k rozvoji tuzemského lehkého průmyslu.

Je hluboce přesvědčen, že rozhodující roli při budování spravedlivého Kazachstánu budou hrát učitelé. Pro zvýšení atraktivity této profese stát v posledních letech udělal hodně. V tomto směru jsou však stále nutné pozitivní změny. Je třeba přijmout nový standard akreditace pedagogických vysokých škol a vytvořit rámec kompetencí pedagoga.

Vzhledem k celosvětovému vědecko-technickému pokroku je důležité posílit výuku předmětů z přírodovědného a matematického cyklu a angličtiny na středních školách. Ve společnosti probíhají diskuse kolem výuky na školách kazašského a ruského jazyka. Řeknu to jasně: musíme vychovávat děti, které dobře ovládají Kazašský i ruský jazyk.

Je to v zájmu nastupující generace. Ministerstvo školství by mělo vycházet právě ze zájmů dětí, Ne z populistů. Mladší generace, pokud jde o získané znalosti, včetně jazykových znalostí, by měla pevně stát na obou nohách. Jejich znalosti jsou naší silou. Na druhé straně vzdělávací instituce technického a odborného vzdělávání se musí zaměřit na skutečné potřeby trhu práce a splnit úkoly nového ekonomického kurzu země. Současně je nutné důsledně budovat partnerství s rodiči a studenty, kteří by měli nést svůj podíl odpovědnosti za kvalitu a poptávku po získaných znalostech a dovednostech.

Za tímto účelem je plánováno zavedení osobních vzdělávacích poukázek.

Všechny finanční prostředky poskytnuté státem na vzdělávání dítěte, včetně mimoškolní, se budou hromadit na jednotných vzdělávacích účtech. V podstatě se stane primárním cílovým kapitálem dětí, které budou moci investovat do svého vzdělání. Tento krok umožní v praxi realizovat princip rovných příležitostí pro každého občana země.

V této logice vývoje je nutné pokračovat v reformách i v oblasti vysokého školství. Jak se zvýší kvalita tuzemských vysokých škol, zvýší se i náklady na studium v nich. Stát proto plánuje přidělit vzdělávací granty, které budou v závislosti na výsledcích a dalších ukazatelích diferencovány podle velikosti – od 30 do 100%. Budou poskytovány a zvýhodněné půjčky na vzdělávání v rámci 2-3% ročně.

Tato opatření zpřístupní vysokoškolské vzdělání a posílí ideologii partnerství a vzájemné odpovědnosti ve společnosti. Další citlivou otázkou je zajištění studentů ubytovnami. K řešení tohoto problému je třeba aktivně zavést mechanismus veřejného a soukromého partnerství s vysokými školami a stavebními společnostmi.

Zároveň se domnívám, že přesunout řešení všech problémů na bedra státu je špatné. Dostupnost ubytoven by proto měla být jedním z kritérií pro přístup soukromých vysokých škol k veřejnému financování. Samozřejmě, tyto požadavky na vzdělávací instituce by měly být zaváděny postupně. Je také možné vyřešit možnost dotovat náklady na bydlení pro jednotlivé sociálně ohrožené kategorie studentů.

Klíčovým článkem rozvoje vzdělávacího ekosystému by měly být endowmentové fondy na vysokých školách. Na předních světových univerzitách jsou tyto fondy cílového kapitálu základem udržitelného financování vědy a inovací. Základním faktorem pro zvýšení blahobytu lidí je růst mezd odpovídající tržním podmínkám. Stát zavede novou metodiku pro stanovení minimální mzdy, která umožní postupné zvyšování její výše.

Rozhodl jsem se zvýšit úroveň minimální mzdy z 60 na 70 tisíc tenge. To se přímo dotkne příjmů 1,8 milionu občanů.

Je třeba výrazně restartovat důchodový systém.

Minimální základní sazba důchodu by měla být postupně zvýšena na 70% životního minima a maximální na 120%. Spolu s dříve přijatými rozhodnutími to umožní do roku 2025 zvýšit celkový důchod v průměru o 27%.

Navíc, vzhledem k široké společenské poptávce, bude plán důchodového věku pro ženy až do roku 2028 stanoven na 61 let.

Je třeba vytvořit efektivní investiční strategii jednotného penzijního fondu. Tam můžete přilákat soukromé společnosti s bezvadnou pověstí a vysoce profesionální týmy.

Bude nutné upravit i systém sociálního zabezpečení.

Od 1. ledna 2023 zvýšíme dobu výplaty péče o dítě na jeden a půl roku. Rodiče budou se svými dětmi v nejdůležitějším dětském věku déle. U účastníků systému sociálního pojištění se platby za ztrátu zaměstnání zvýší na 45% průměrného měsíčního příjmu. To jim pomůže snadněji a rychleji se vrátit do práce. Důležitým prvkem blahobytu občanů bude vytvoření jednotného systému adresné sociální pomoci. Od roku 2023 se plánuje zavedení digitální rodinné karty a sociální peněženky.

V rámci těchto iniciativ budou integrována různá opatření státní podpory. Budou srozumitelné a hlavně bodové a proaktivní.

Všestranná podpora mládeže je jednou z našich bezpodmínečných priorit.

V příštím roce se různými opatřeními zaměstnanosti bude zabývat asi 100 tisíc mladých lidí. Pro podporu podnikání mládeže bude zahájen samostatný mechanismus zvýhodněné mikroúvěry pod 2,5% ročně.

Kasym-Jomart Tokajev

Podobné příspěvky

Tohle není moje válka, odmítám ji považovat za svou

Afri

Čína se vyznala z přátelství k Ukrajině

Afri

Němci se musí připravit na přídělové hospodaření

Afri